Administrative activity of law enforcement agencies of Ukraine (the procuracy of Ukraine and the sfs of Ukraine)

Сергій Гречанюк, Наталія Пузирна, Галина Терещук, Роксолана Гречанюк

Анотація


Administrative activity of law enforcement agencies of Ukraine (the procuracy of Ukraine  and the sfs of Ukraine)

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konstytutsiya Ukrayiny № 254k/96-VR vid 28 chervnya 1996 roku // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1996. – № 30. – St. 141.

Kulynych S. A. Upravlinsʹki protsedury v diyalʹnosti orhaniv prokuratury Ukrayiny : dys. … kand. yuryd.

nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo» / Kulynych

Serhiy Anatoliyovych ; Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy universytet vnutrishnikh sprav. – KH., 2007. – 191 s.

Dolezhan V. V. Problemy kompetentsii prokuratury : dis. ... d-ra yurid. nauk : spets. 12.00.10 «Sudoustroystvo; prokuratura i advokatura» / Dolezhan Valentin Vladimirovich ; VNII prokuratury SSSR. – M., 1991. – 438 s.

Pro prokuraturu : Zakon Ukrayiny vid 14 zhovtnya 2014 roku № 3541 // Vidomosti Verkhovnoyi Rady

Ukrayiny. – 2015. – № 2-3. – St. 12.

Puzyrnyy V.F. Administratyvna diyalʹnistʹ deyakykh pravookhoronnykh orhaniv (na prykladi orhaniv

prokuratury). // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya.

Zbirnyk naukovykh pratsʹ. – Vypusk 12. – T. 1. – 2014. – S. 97–100.

Shuba V. V. Administratyvno-pravovi vidnosyny v diyalʹnosti orhaniv prokuratury: zahalʹnoteoretychni

aspekty : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo;

informatsiyne pravo» / Shuba Volodymyr Vasylʹovych ; Natsionalʹna yurydychna akademiya Ukrayiny imeni

Yaroslava Mudroho. – KH., 2007. – 200 s.

Pro Derzhavnu fiskalʹnu sluzhbu Ukrayiny [Elektronnyy resurs] : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid

travnya 2014 r. № 236. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-p.

Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 2 hrudnya 2010 roku № 2755-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady

Ukrayiny. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – St. 112.

Holovach A. V. Kerivnyk v orhanakh derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny: administratyvno-pravovyy

status : monohrafiya / A. V. Holovach. – Kharkiv : Zolota mylya, 2011. – 584 s

Pryymachenko D. V. Administratyvna diyalʹnistʹ mytnykh orhaniv u sferi realizatsiyi mytnoyi polityky

derzhavy : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove

pravo; informatsiyne pravo» / Pryymachenko Dmytro Volodymyrovych ; Natsionalʹna akademiya derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny. – Irpinʹ, 2007. – 39 s.

Kosytsya O. O. Pravove rehulyuvannya informatsiynoho zabezpechennya administratyvnoyi diyalʹnosti u

sferi spravlyannya podatkiv : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses;

finansove pravo; informatsiyne pravo» / Kosytsya Olʹha Oleksiyivna ; Natsionalʹnyy universytet DPS

Ukrayiny. – Irpinʹ, 2014. – 198 s.