«Геноцидна» інтерпретація українсько-польських взаємин в 1943–1944 роках у візіях сучасних дослідників (історико-правовий аспект)

Василь Ухач

Анотація


Висвітлено причини українсько-польського протистояння в один з найкритичніший періодів їх взаємовідносин з урахуванням напрацювань сучасної вітчизняної історіографії. Здійснено історико-правовий аналіз окремих сегментів «геноцидної» інтерпретації трагічних українсько-польських взаємин в 1943–1944 роках та їх вплив на сучасні взаємини обох сусідніх держав.

 

Освещены причины украино-польского противостояния в один з наиболее критических периодов их взаимоотношений с учетом наработок современной отечественной историографии. Осуществлен историко-правовой анализ отдельных сегментов «геноцыдной» интерпретации трагических украино-польских отношений в 1943–1944 годах и их влияние на современные отношения обеих соседних государств.

 

Taking into account the development of modern national historiography, the reasons of the Ukrainian-Polish confrontation are highlighted in one of the most critical periods of their interrelations. The historical and legal analysis of separate segments of the «genocidal» interpretation of the tragic Ukrainian-Polish relations in 1943-1944 and their influence on the modern relations between the two neighboring states is carried out.


Ключові слова


геноцид; етнічні чистки; національно-визвольна боротьба; Армія Крайова; ОУН(б); УПА; історіографія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Солдатенко В. До з’ясування причин Волинської трагедії 1943–1944 рр.: сучасний укр. історіогр.

дискурс [Електронний ресурс] / В. Солдатенко, Я. Антонюк. – Режим доступу : http://www.uk.x-pdf.

ru/5istoriya/1887908-1-do-zyasuvannya-prichin-volinskoi-tragedii-1943-1944-rr-suchasniy-ukrainskiyistoriografichniy-diskurs-krainsko-pol.php.

Марущенко О. В. Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині у вітчизняних інтерпретаціях /

О. В. Марущенко // Вісник Черкаського національного університету. – 2014. – № 35(328). – С. 10. –

(Сер. «Історичні науки»).

Кучерепа М. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни / М. Кучерепа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://history.org.ua/JournALL/kraj/kraj_2013_3/7.pdf.

Грицьків Р. Історіографічне значення матеріалів міжнародних семінарів «Україна – Польща: важкі питання» у дослідженні історії УПА періоду Другої світової війни / Р. Грицьків [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : www.cdvr.org.ua.

Ільюшин І. Актуальні проблеми методології та історіографія українсько-польських відносин

XX століття / І. Ільюшин // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2007. – Вип. 16. –

С. 395–405.

Зашкільняк Л. До ґенези українсько-польського конфлікту у XX столітті / Л. Зашкільняк // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: зб. наук. праць. – 2010–2011. – Вип. 3–4. –

С. 22–42.

Каліщук О. М. Українське та польське державотворення і міжнаціональний конфлікт у роки Другої світової війни: історіографічний аспект / О. М. Каліщук // Держава і армія. – 2010. – № 670. –

С. 159–166.

Ухач В. З. Сучасна вітчизняна історіографія Волинської трагедії 1943 року / В. З. Ухач // Наукові праці

історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 40. – С. 229–233.

Гриневич Т. Історія, яка об’єднує та ділить [Електронний ресурс] / Т. Гриневич. – Режим доступу :

http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/viewFile/171/143.

Патриляк І. К. Українсько-польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду [Електронний ресурс] / І. К. Патриляк. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...

Удод О. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять / О. Удод // Краєзнавство. –

– № 3. – С. 42–45.

Зашкільняк Л. Огляд проблем спільної (важкої) історії українців і поляків XX століття [Електронний

ресурс] / Л. Зашкільняка. – Режим доступу : http://www.memory.gov.ua/news/oglyad-problem-spilnoivazhkoi-istorii-ukraintsiv-i-polyakiv-khkh-stolittya.

Каліщук О. М. Українське та польське державотворення і міжнаціональний конфлікт у роки Другої

світової війни: історіографічний аспект / О. М. Каліщук // Держава і армія. – 2010. – № 670. – С. 160.

В’ятрович В. 11.07.1943: трагедія і спекуляції. Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матер. Всеукраїнської наук. конф., м. Луцьк (19–20 червня 2013 року); уклад. Анатолій Швай. – Луцьк : Східноєвропейський університет ім. Л. Українки, 2013. – С. 33–34.

Козицький А. Волинські події 1943 р.: невдала спроба «гененоцидної інтерпретації» : Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матер. Всеукраїнської наук. конф., м. Луцьк. (19–20 червня 2013 року) ; уклад. Анатолій Швай. – Луцьк : Східноєвропейський університет ім. Л. Українки, 2013. –

С. 19–24.

Марущенко О. «Геноцидна» інтерпретація Волинської трагедії 1943 р.: українська відповідь : матер. IV

Всеукраїнської наук. конф. «Проблеми дослідження українського визвольного руху XX ст. (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)» / за заг. ред. проф. Г. М. Стародубець. – Житомир : «Полісся», 2016. – С. 141–144.

Боряк Г. Волинська трагедія 1943 р. : історичний, правовий та політичний виміри в контексті рішення Польського Сейму. Експертна думка. [Електронний ресурс]. / Г. Боряк., О. Лисенко. – Режим доступу : history.org.ua/uk/post/6.

Дашкевич Я. Третій фронт у міжнародній грі в минулому і тепер [Електронний ресурс]. / Я. Дашке-вич. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Dashkevych_Yaroslav/Tretii_front_u_mizhnarodnii_hri_v_mynulomu_i_teper/.

Вєдєнєєв Д. Гуманітарна безпека України та «історичний чинник» конфліктогенності в українсько-польських відносинах : Волинська трагедія: через історію до порозуміння: матер. Всеукраїнської наук. конф., м. Луцьк (19–20 червня 2013 року) / уклад. Анатолій Швай. – Луцьк : Східноєвропейський університет ім. Л. Українки, 2013. – С. 10–19.

Марущенко О. Сучасна вітчизняна історіографія Волинських подій 1943 року: проблеми і перспективи

досліджень // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Смолій. – К., 2008. –

Вип. 11. – С. 43–44.

Сучасна вітчизняна історіографія Волинської трагедії 1943 року [Електронний ресурс]. / В. З. Ухач –

Режим доступу : http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/40/44.pdf.

Мищак І. Сучасна українська та польська історіографія про Волинську трагедію 1943 року / І. Мищак //

Історіографічні дослідження в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 462.

Каліщук О. М. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий та суспільний дискурси: автореф. дис. д. і. н.: 07.00.01 / О. М. Каліщук. – Львів : НАН

України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства, 2013. – С. 24.

Каліщук О. М. Українське та польське державотворення і міжнаціональний конфлікт у роки Другої

світової війни: історіографічний аспект / О. М. Каліщук // Держава і армія. – 2010. – № 670. – С. 165.

Лисенко О. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського і гітлерівського режимів у період Другої світової війни / Друга світова війна і доля народів України: матер. Всеукраїнської наук. конф. / О. Лисенко. – К., 2005. – С. 14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.