Інститут медіації у механізмі вирішення правових спорів: основні ідеї та принципи

Тетяна Подковенко, Наталія Фігун

Анотація


Обґрунтовано поняття медіації, проаналізовано особливості медіативної процедури. Приділено увагу
підготовці та участі медіатора в переговорному процесі. Розглянуто проблеми законодавчого забезпечення медіації в Україні та окреслено шляхи їх вирішення.

 

Проанализировано суть медиации, особенности медиативной процедуры. Сосредоточено внимание на
подготовке и участию медиатора в процессе. Рассматрено проблемы законодательного обеспечения медиации в Украине и намечены пути их преодоления.

 

A definition of mediation is grounded in the article, the features of mediation dispute resolution procedure is
analyzed. Attention is also paid to the preparation and participation of mediator in the negotiation process. Moreover, the authors review problems of legislative provision of mediation in Ukraine and outline their solutions.


Ключові слова


медіація; медіатор; медіативна процедура (процедура медіації); переговори; спір; конфлікт; етапи медіації; переваги медіації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про медіацію : проект Закону України № 3665 від 17 грудня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=57463.

Єрьоменко Г. Медіація як спосіб вирішення спорів / Г. Єрьоменко // [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://innovations.com.ua/uk/interview/6/39/374.

Зимовская О. А. Механизмы урегулирования конфликтов и разрешения споров в условиях саморегули-рования строительной деятельности: лекция / О. А. Зимовская. – Архангельск : Граница, 2008. – 38 с.

Кармаза О. Інститут медіації: основні концепції розвитку / О. Кармаза // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 24–28.

Кільдюшкіна О. Передумови впровадження медіації в Україні [Електронний ресурс / О. Кільдюшкіна // Все для юриста. – 2010. – Режим доступу : http://ukrmediation.com.ua/files//Kildyushkina.pdf.

Мотиль В. Стан та перспективи правового регулювання медіації в Україні [Електронний ресурс] /

В. Мотиль // Юридична Україна. – 2014. – Режим доступу : http://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2015/09/urykr_2014_11_9.pdf.

Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США / Е. И. Носырева. – М. : Издательский дом

«Городец», 2005. – 319 с.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про медіацію» [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463.

Jastrzębska E. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów. Mediacja w sprawach rodzinnych i

opiekuńczych [Електронний ресурс] / Ewelina Jastrzębska // Kwartalnik naukowy. – 2014. – Режим до-ступу : file:///E:/%D0%AE%D0%A4/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96

%D1%8F/13Jastrzebska.pdf.

Kordasiewicz S. Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji / S.Kordasiewicz // W: E.Gmurzyńska, R. Morka (red.), Mediacje. Teorie i praktyka. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. – 2009. – S. 31 – 49.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.