Генеза становення інституту юридичних клінік у світі та Україні

Роман Мудрак

Анотація


Здійснено аналіз історичного становлення інституту юридичних клінік у світі та формування національної мережі юридичних клінік з моменту створення перших юридичних клінік в Україні, особливу увагу приділено функціонуванню юридичних клінік у юридичних ВНЗ та на юридичних факультетах України.

 

Произведен анализ исторического становления юридических клиник в мире и формирования национальной сети юридических клиник с момента создания первых юридических клиник в Украине.

 

Was analysed of the historical establishment of the Institute of Legal Clinics in the world and the formation of a national network of legal clinics since the establishment of the first legal clinics in Ukraine, special attention has been paid to the functioning of legal clinics in law schools and law schools of Ukraine.


Ключові слова


юридична клініка; юридично-клінічна освіта; юридично-клінічний рух

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антюхов Ю. В. Интерактивные методы обучения как часть гражданского образования : семинар

«Гражданское образование: активные методы обучения» (21–24 января 1999 года), Санкт-Петербург.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.lawclinic.ru, 0085.

Артикуца Н. В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті / Н. В. Артикуца // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: матер. Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. 390-річ-чю з дня заснування Київ. брат. шк. – предтечі Києво-Могилян. акад. (25–28 трав. 2005 р.), Київ / ред. : Н. В. Артикуца; Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Центр інновац. методик правн. освіти, Інформ.-тре-нінг. центр юрид. клін. освіти. – К. : Стилос, 2005. – 472 c. – С. 3–25.

Бородін І. Л. Деякі концептуальні положення юридичної клініки у практичному становленні майбутніх

фахівців-правників / І. Л. Бородін, М. М. Новіков // Вісник Херсонського державного університету. –

№ 2. – 2013. – С. 18–22. – (Сер. «Юридичні науки»).

Галай А. О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні: Навч. посіб. / А. О. Галай. – К. : КНТ, 2009. – 96 с.

Галай А. Юридична клініка як організація громадянського суспільства : доведення від протилежного /

А. Галай // Право України. – 2007. – № 11. – С. 114–118.

Журавський В. Підвищення рівня науково-методичного забезпечення вищої юридичної освіти – шлях

до европейської спільноти / В. Журавський // Юридический вестник. – 2003. – № 4. – С. 95–101.

Кравчук М. В. Основні напрями реформування та стандартизації вищої юридичної освіти /

М. В. Кравчук // Українсько-грецький міжнар. наук. юрид. журнал «Порівняльно-правові дослідження». – 2009. – № 1. – С. 161–167.

Кравчук В. М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 52. – С. 431–436.

Кравчук М. В. Юридична клініка – інноваційний напрямок розвитку правової освіти в Україні //

М. В. Кравчук, Р. М. Мудрак // зб. матер. Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. – К. : МЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2014. – С. 7–30.

Концептуальні засади вдосконалення професійної підготовки прокурорських кадрів / В. М. Куц //Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квітня 2009 року) / редкол. : Г. П. Середа (відпов.ред.), М. К. Якимчук, В. М. Куц та ін. – К. : Генеральна прокуратура України; Національна академія прокура-тури України, 2009. – 80 с.

Лоджук М. Понятие и назначение юридической клиники / М. Лоджук // Международный научно-прак-тический правовой журнал «Legea si Viata» («Закон и жизнь»). – 2013. – № 11/2 (263). – С. 158–164.

Молібог С. Клініки часто народжувались у жорстких сутичках із керівництвом ВНЗ / С. Молібог //

Юридична газета. – 2006. – № 19 (79). – С. 5.

Мудрак Р. М. Юридичний клінічний рух в системі правової освіти України / Р. М. Мудрак // Новації та

виклики юридичної освіти: матер. Міжнар. наук. студент. конф., м. Тернопіль (4 жовтня 2017 р.). –

Тернопіль, 2017. – 316 с. – С. 53–58.

Мудрак Р. М. Юридична клініка як інноваційний напрямок правової освіти / Р. М. Мудрак // Правова

Україна очима майбутніх фахівців: матер. ХІІ Всеукраїнської студент. конф., м. Тернопіль, (17 квітня 2015 р.), секція 1–5. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 294 с. – С. 72–75.

Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в

європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року: Наказ Міністерства освіти України № 612 від 13.07.2007 р., [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://7акоп.паи.иа/

ёос/?соёе=у0612290-07.

Реєстр юридичних клінік України. Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних

учасників Асоціації юридичних клінік України станом на червень 2014 р. / [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://vk.com/doc154268065_337842607?hash.

Савелова Ю. М. Поняття «юридичної клінічної освіти» в Україні / Ю. М. Савелова // Актуальна

юриспруденція : матер. наук.-практ. Інтернет-конференції (5.03.2013 р.). [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://legalactivity.com.ua.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. – Т. 2. – К. : «Укр. енц»., 1998. – С. 691.

Ягофаров Д. А. Правовые акты в сфере образования : о трех методологических предпосылках тео-ретико-правового анализа / Д. А. Ягофаров // Право и образование : Современный гуманитарный университет. – 2009. – № 11. – С. 4–15.

Pisuliński J. Regulacje prawne oraz propozycje legislacyjne uregulowania statusu prawnego poradni, [w:]

Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia / J. Pisuliński. – Warszawa, 2005.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.