Армія в державотворенні Західноукраїнської Народної Республіки: організаційно-правові основи

Микола Кравчук

Анотація


Досліджено державотворення на західних землях України, зокрема державному будівництву Західно-української Народної Республіки (далі – ЗУНР) у військовій сфері. Висвітлено особливості формування Української Галицької Армії (далі – УГА) та основні його етапи. Визначено роль і значущість Армії ЗУНР для її державотворення. Встановлено основні напрямки створення і розвитку Війська ЗУНР у зазначений період. Проаналізовано й оцінено досвід функціонування Армії ЗУНР, його позитивні і негативні аспекти. Закценто-вано увагу на організаційно-правових основах формування УГА (організаційна структура, законодавча база; правове забезпечення державного будівництва і розвитку Збройних Сил ЗУНР).

 

Исследовано создания государства на западных землях Украины, в частности государственному строительству Западно-Украинской Народной Республики (дальше – ЗУНР) в военной сфере. Освещены особенности формирования Украинской Галицкой Армии (дальше – УГА) и основные его этапы. Определено роль и значимость Армии ЗУНР для создания государства. Установлено основные направления создания и развития Войска ЗУНР в указанный период. Проанализировано и оценены опыт функционирования Армии ЗУНР, его позитивные и негативные аспекты. Акцентировано внимание на организационно-правовых основах формирования УГА (организационной структуре, законодательной базе; правовом обеспечении государственного строительства и развития Вооруженных Сил ЗУНР).

 

The article is devoted to the research of state-building in the western lands of Ukraine, in particular the statebuilding of the Western Ukrainian People’s Republic (hereinafter – WUPR) in the military sphere. The scientific research highlights the peculiarities of the formation of the Ukrainian Galician Army (hereinafter – UGA) and its main stages. The role and significance of the WUPR Army for its state-building is determined. The basic directions of creation and development of the WUPR troops during the specified period are established. The experience of the operation of the WUPR Army, its positive and negative aspects was analyzed and evaluated. The emphasis is on the organizational and legal foundations of the formation of the UGA accented (organizational structure, legislative framework, legal support of state construction and development of the Armed Forces of the WUPR).


Ключові слова


Західноукраїнська Народна Республіка; Українська Галицька Армія; Військо Західно-української Народної Республіки; Збройні Сили ЗУНР; українське державне будівництв; законодавче регулювання будівництва Армії ЗУНР; військове законодавство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914–1993 рр.: історико-правове дослідження / М. В. Кравчук. – Івано-Франківськ : Вид. «Плай». – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 1997. – 292 с.

Кравчук М. В. Розбудова Української держави та її збройних сил у 1917–1920 рр.: історико-правовий аспект / М. В. Кравчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 6. – С. 21–25.

Тищик Б. Й. Становлення державності в Україні (1917–1922 рр.): моногр. / Б. Й. Тищик, О. А. Вівчаренко, Н. О. Лешкович. – Львів-Івано-Франківськ : Світ.– 272 с.

Кравчук М. В. Українські Січові Стрільці / М. В. Кравчук. – Івано-Франківськ : Лілея, 1998.– 40 с.

Литвин М. Історія галицького стрілецтва / М. Литвин, К. Науменко. – Львів : Каменяр, 1991. – 200 с.

Матейко Р. М. Шляхами стрілецької слави / Р. М. Матейко, Б. І. Мельничук. – Тернопіль. – 1995. – 69 с.

Гордієнко В. І. Українські Січові Стрільці / В. І. Гордієнко. – Львів, 1990. – 48 с.

Кравчук М. В. Організаційно–правові засади військового будівництва Західно-Української народної

республіки / М. В. Кравчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – 2003. – № 3–4 (7–8). С. 34–41.

Микола Литвин. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. / М. Литвин. – Львів : Інститут українознавства НАНУ; Ін-т Центрально-Східної Європи, 1998. – 488 с.

Кравчук М. В. Держава та військове будівництво в період ЗУНР / М. В. Кравчук // Наукові записки. –

Острог, 2001.– С. 96-100. – (Серія «Право»).

ЦДАВОУ. – Ф.2188. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1, 2, 2зв.