Підготовка ефективного соціального працівника сьогодні: виклики та реалії

Тетяна Надвинична

Анотація


Розглянуто проблему визначення провідних професійних якостей фахівця соціальної сфери, важливості та складності його професійної діяльності. Зазначено основні аспекти, які слід враховувати при підготовці соціальних працівників під час навчання у ВНЗ.

 

Рассмотрено проблему определения ведущих профессиональных качеств специалиста социальной сферы, важности и сложности его профессиональной деятельности. Указаны основные аспекты, которые следует учитывать при подготовке социальных работников во время обучения в вузе.

 

The article deals with the problem of defining professional skills leading professional social sphere, the
importance and complexity of his profession. Outlines the aspects to be considered in the preparation of social workers while studying at university.


Ключові слова


соціальна робота; ефективний соціальний працівник; психологічна готовність; професійний портрет; професійна спрямованість; професійна діяльність; професійні якості

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Божович Л. И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды / изд. 3-е; под редакцией Д. И. Фельдштейна : Москва-Воронеж. – 2001. – 342 с.

Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: дис… д-ра психол. наук : 19.00.01 / Ж. П. Вірна // Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2004. – 414 с.

Добрянський О. А. Сутність та структура психологічної готовності слідчих до професійної діяльності в екстремальних умовах [Електронний ресурс] / О. А. Добрянський. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_1_28.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / М-во праці та соц. політики України. – Краматорськ : Центр продуктивності, 2005. – Вип. 80. – 74 с. – (Сер. «Соціальні послуги).

Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. – М. : Смысл, 2000. – 18 с.

Максименко С. Д. Фахівця потрібно моделювати. Наукові основи готовності випускника педвузу до педагогічної діяльності / С. Д. Максименко, О. М. Пелех // Рідна школа. – 1994. – № 3 – 4. – С. 68 – 72.

Моляко В. О. Психологічна теорія творчості / Валентин Олексійович Моляко // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Актуальні проблеми сучасної української психології. – К., 2002.– Вип. 22. – С. 221–229.

Томчук М. І. Психологічна готовність особистості до правоохоронної діяльності: моногр. / М. І. Томчук. – Хмельницький : НВП «Еврика», 2003. – 197 с.

Фурман А. Психологічна служба університету: від моделі до технології / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – №2. – С. 80 – 104.

Фурман А. А. Методологічна схема емпіричного вивчення системи цінностей особистості / А. А. Фурман // Вітакультурний млин. – 2007. – Модуль 5. – С. 43–51.

Фурман А. В. Ідея професійного методологування: моногр. – Ялта-Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 205 с.

Хоменко-Семенова Л. О. Професійний портрет соціального працівника сучасного типу / Л. О. Хоменко-Семенова // Вісник національного авіаційного університету: зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Е. В. Лузік; редкол. Барановська Лілія Володимирівна [та ін.]. – К. : НАУ, 2013. – Вип. 1(4) – С. 125 – 128.

Чепелева Н. В. Проблемы личностной подготовки психологов-практиков в условиях вуза / Н. В. Чепелева, Л. И. Уманец // Сборник материалов международной конференции «Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика». – Том 2. – Одеса. – 1992. – С. 111–112.

Шевченко Н. Ф.Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: моногр. – К. : Міленіум, 2005. – 298 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.