Глава держави як суб’єкт протидії корупції: порівняльно-правовий аналіз

Михайло Пластун

Анотація


Досліджено теоретичні та практичні особливості участі глави держави у протидії корупції. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо конституційно-правового та галузевого регулювання форм та методів впливу глави держави на реалізацію антикорупційної політики. На підставі проведеного аналізу систематизо-вано антикорупційні функції глави держави. Наголошено, що використання позитивного зарубіжного досвіду протидії корупції, за умов відповідної його адаптації до вітчизняних реалій, сприятиме зростанню ефективності боротьби з цим негативним явищем, дозволить суттєво знизити рівень корупції в державі та забезпечить Україні сталий соціально-економічний розвиток і процвітаюче майбутнє.

 

Исследовано теоретические и практические особенности участия главы государства в противодействии коррупции. Проанализирован опыт зарубежных стран по конституционно-правовому и отраслевому регулированию форм и методов влияния главы государства на реализацию антикоррупционной политики. На основании проведенного анализа систематизированы антикоррупционные функции главы государства. Отмечено, что использование положительного зарубежного опыта противодействия коррупции, при соответствующей его адаптации к отечественным реалиям, будет способствовать росту эффективности борьбы с этим
негативным явлением, позволит существенно снизить уровень коррупции в государстве и обеспечит Украине устойчивое социально-экономическое развитие и процветающее будущее.

 

The article is devoted to the study of the theoretical and practical features of the participation of the head of state in counteracting corruption. The experience of foreign countries in the constitutional and legal and sectoral regulation of the forms and methods of the influence of the head of state on the implementation of anti-corruption policy is analyzed. On the basis of this analysis, the anti-corruption functions of the head of state are systematized. It is noted that the use of positive foreign experience in counteracting corruption, with its appropriate adaptation to domestic realities, will contribute to increasing the effectiveness of combating this negative phenomenon, will significantly reduce the level of
corruption in the state and will provide Ukraine with sustainable socio-economic development and a prosperous future.


Ключові слова


глава держави; корупція; протидія корупції; антикорупційні стандарти; зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Corruption Perceptions Index 2016 / Transparency International [Electronic resource]. – Access mode :https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.

Singapore in Figures 2017 / Department of Statistics Singapore [Electronic resource]. – Access mode : https://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/reference/sif2017.pdf

Ли Куан Ю. Сингапурская история: 1965–2000 гг. Из третьего мира – в первый / Ю Ли Куан – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 684 с.

Гладченко Л. В. Об опыте Сингапура по противодействию коррупции / Л. В. Гладченко // Проблемы национальной стратегии. – № 3(24). – 2014. – С. 126–138.

Клеменчіч Г. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей / Горан Клеменчіч, Янек Стусек, Інесса Гайка; Організація економічного співробітництва і розвитку Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії. – ОЕСР, 2007. – 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.