Зарубіжний досвід функціонування основних моделей ювенальної юстиції

Галина Терещук

Анотація


Проаналізовано особливості основних моделей ювенальної юстиції, які склалися у системі англосаксонських, континентальних та скандинавських країн та їх значення на сучасному етапі впровадження відновного правосуддя стосовно неповнолітніх.

 

Проанализировано особенности основных моделей ювенальной юстиции, которые сложились в системе англосаксонских, континентальных и скандинавских стран и их значение на современном этапе внедрения восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних.

 

The article analyzes the main features of the model juvenile justice system prevailing in the Anglo-Saxon,
continental and Scandinavian countries and their importance at the present stage of implementation of restorative justice for juveniles.


Ключові слова


моделі ювенальної юстиції; відновне правосуддя; ювенальні суди; захист прав неповнолітніх; зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий юридичний словник. 3-тє вид., доопр. і перероб. / О. Я. Сухарєв. – М. : ІНФРА-М, 2009. – 858 с.

Широкова-Мурараш О. Г. Ювенальна юстиція: історія створення та особливості функціонування у міжнародній та вітчизняній практиці / О. Г. Широкова- Мурараш, У. М. Білощена // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – С. 111–117.

Гультай М. М. Особливості вітчизняної моделі ювенальної юстиції / М. М. Гультай [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/FD13963E350840C5C225710100399CD1.

Ювенальна юстиція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F.

Харчук В. Історичний досвід утворення та функціонування судів у справах неповнолітніх як основних органів ювенальної юстиції / В. Харчук // Юстиніан. – 2009. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=325.

Крукевич О. М. Становлення та історичний розвиток кримінальної юстиції щодо неповнолітніх / О. М. Крукевич // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», УжНУ, м. Ужгород. – 2014. – № 6. – 398 с.

Проць О. Є. Ювенальна юстиція: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи / О. Є. Проць [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conference.inf.od.ua/index.php/uk/spisok-dopovidejkonferentsiji/sektsiya-4-prava-ditini-v-galuzyakh-natsionalnogo-prava-ta-yuvenalna-yustitsiya/59-prots-oe-yuvenalna-yustitsiya-zarubizhnij-dosvid-ta-vitchiznyani-perspektiv-.

Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть / отв. ред. Н. Ф. Кузнецова. – М. : 1991. – 288 с.

Шклярська О. Правосуддя для неповнолітніх: діти – зростаюча небезпека для дорослих і один для одного / О. Шклярська // http://ua.racurs.ua/350-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-dity-zrostaucha-nebezpekadlya-doroslyh-i-odyn-dlya-odnogo.

Опацький Р. М. Зарубіжний досвід впровадження ювенальної юстиції / Р. М. Опацький // Юридична наука. – 2012. – № 2. – С. 146–152.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.