Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та закликами до вчинення дій, що загрожують громадському порядку

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто групове порушення громадського порядку та заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку як кримінально карані діяння проти громадського порядку та моральності. Проаналізовано погляди науковців на правові категорії, які стосуються розмежування даних злочинів. Висвітлено наукові позиції щодо відмінностей між закликами до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, і груповим порушенням громадського порядку. Зроблено авторський висновок про відмінність складів досліджуваних злочинів.

 

Рассмотрены групповое нарушение общественного порядка и призывы к совершению действий,
угрожающих общественному порядку, как уголовно наказуемые деяния против общественного порядка и нравственности. Проанализированы взгляды ученых на правовые категории, которые касаются разграничения данных преступлений. Рассмотрены научные позиции о различиях между призывами к совершению действий, угрожающих общественному порядку, и групповым нарушениям общественного порядка. Сделано авторский вывод о различии составов исследуемых преступлений.

 

The group breach of public order and calls for actions which threaten public order as punishable acts against public order and morality are grounded. The researchers’ views of the legal categories relating to differentiation of these crimes are analyzed. The scientific positions on the differences between calls for actions which threaten public order and group breach of public order are considered. The author’s conclusion about the formulations of investigated crimes was made.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; відмінності злочинів; ознаки; громадський порядок; групове порушення громадського порядку; заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Беленький В. А. О сущности нарушений общественного порядка / В. А. Беленький // Вестник МГУ. – 1970. – № 6. – С. 64–69. – (Сер. XII. «Право»).

Вирок Орджонікідзевского районного суду м. Запоріжжя від 29 квітня 2014 року у справі № 335/4375/14-к 1-кп/335/327/2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38630768.

Зінченко О. І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : моногр. / О. І. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків : «Фінн», 2010. – 256 с.

Кириченко О. В. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Кириченко Олег Вікторович. – Запоріжжя, 2005. – 234 с.

Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с.

Коржанський М. Й. Об’єкт і предмет злочину : моногр. / М. Й. Коржанський – Д. : Юрид.акад. МВС ; Ліра ЛТД, 2007. – 252 с.

Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : практ посіб. / В. В. Кузнецов ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : А. В. Паливода, 2007. – 160 с. – (Сер. «Практика та право»).

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

Кримінальне право України. Особлива частина : підручн. / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко, М. І. Мельник [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [вид. 3-тє, переробл. та допов.]. – К. : Юридична думка, 2009. – 744 с.

Налуцишин В. Проблеми відмежування хуліганства від суміжних злочинів / В. Налуцишин // Вісник прокуратури. – № 5 (59). – травень 2006. – С. 46–53.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/books/162/12354/28/#chapter.

Помазков П. В. Борьба с преступлениями против общественного порядка: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Помазков Петр Васильевич. – Ростов на Дону, 2004. – 222 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.