Історико-правовий аспект кібертероризму

Сергій Марків

Анотація


Наголошено, що кібертероризм є похідним від більш ширшого загального поняття «тероризм» і полягає у глобальній загрозі інформаційній безпеці суспільства. Зазначено, що єдиної позиції щодо визначення
«кібертероризму» немає, і науковці дотепер дискутують з приводу цієї проблематики. Зазначено, що в Україні на сьогодні не розроблено нормативно-правових актів, що регулюють такий вид злочинності. Вказано, що головною зброєю у боротьбі з цією загрозою залишається законодавство, яке потребує подальшого вдосконалення. З огляду на сучасні реалії життя все більш поширенішого розвитку набуває науково-технічний прогрес, поза межами якого не залишаються й комп’ютерні інновації.

 

Подчеркнуто, что кибертерроризм является производным от более широкого общего понятия «терроризм» и заключается в глобальной угрозе информационной безопасности общества. Отмечено, что единой позиции по определению «кибертерроризма» нет, и ученые до сих пор спорят по поводу этой проблематике. В Украине на сегодня не разработано нормативно-правовых актов, которые регулируют такой вид преступности. Указано что главным оружием в борьбе с этой угрозой остается законодательство, которое требует дальнейшего совершенствования. Учитывая современные реалии жизни все более распространенного развития приобретает научно-технический прогресс, за пределами которого остаются и компьютерные инновации.

 

Cyberterrorism is derived from the broader general concept of “terrorism” and is a global threat to information security community. Immediately it should be noted that a common position on the definition of “cyber terrorism” is not, and scientists are still debating on this issue. In Ukraine, currently not developed regulations governing this type of crime. But the main weapon in the fight against this threat is legislation needs further improvement. Given the current realities of the increasingly widespread development takes technological progress, beyond which no remains and computer innovation.


Ключові слова


кібертероризм; кіберзлочин; інформаційні технології; інформаційна безпека; тероризм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Collin B. The Future of Cyberterrorism // Crime & Justice International Journal. – 1997. – Vol. 13. – Вип. 2.

Гнатюк С. О. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи / С. О. Гнатюк // Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2013. – Vol. 19/ – Issue-2.

Діордіца І.В. Поняття та зміст кібертероризму [Електронний ресурс] / І. В. Діордіца. – Режим доступу : http://goal-int.org/ponyattya-ta-zmist-kiberterorizmu/.

Кубишкін О. В. Міжнародно-правові проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. В. Кубишкін. – Режим доступу : http://pravolib.pp.ua/informatsionnyiyterrorizm-15103.html.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/638-15/page2.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. О. Єрошенко. – Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. — 864 с.

Топчій В. В. Кібертероризм в Україні: поняття та запобігання кримінально-правовими та кримінологічними засобами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo06/part_3/16.pdf.

Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575/page.

Грицак Н. І. Кібертероризм як сучасна загроза національної безпеки [Електронний ресурс] / Н. І. Грицак. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13207/1/191_ Gricak_466-468_69.pdf.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.