Керівник правоохоронного органу: концептуальні засади, питання теорії

Станіслав Зливко

Анотація


Досліджено теоретичні аспекти діяльності керівника в правоохоронних органах охарактеризовано теоретико-методологічне забезпечення адміністративної діяльності керівника в правоохоронних органах України. Розкрито зміст та поняття правоохоронної діяльності, вимоги до керівника як організатора управління.

 

Исследовано теоретические аспекты деятельности руководителя в правоохранительных органах
Украины. Охарактеризовано теоретико-методологическое обеспечение административной деятельности руководителя в правоохранительных органах Украины. Раскрыто содержание и понятие правоохранительной деятельности. Проанализировано требования к руководителям как организаторам управления.

 

In this article theoretical aspects of the position of a in the authorities of law-enforcement organs are studied, the theoretical and methodological providing of administrative activity of a senior official in the authorities of Ukraine is characterized, the meaning and the concept of law-enforcement activity is disclosed, the requirements to the senior official as for the organizer of the administration.


Ключові слова


керівник; правоохоронні органи; правоохоронна діяльність; правовий статус; нормативно-правове забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про основи національної безпеки України : Закон України № 964-ІV від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 351.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України № 975-IV від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 46. – С. 366.

Будаков М. О. Проблеми визначення терміна «правоохоронні органи держави» / М. О. Будаков // Державна безпека України. –2004. – № 2 (2). – С. 34–38.

Ковальська В. В. Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно-правові аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. В. Ковальська ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 37 с.

Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право». – Харківський національний ун-тет внутрішніх справ / О. М. Музичук. – Харків, 2010. – 481 с.

Ярмиш Н. Зміст терміну «органи правопорядку», використаного у статті 131-1 Конституції України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 4(46). – С. 79–84.

Боняк В. О. Основи концепції конституційно-правових засад організації та функціонування органів охорони правопорядку України: проблемні питання. Порівняльно-аналітичне право / В. О. Боняк. – 2015. – № 1. – С. 43–47.

Боняк В. О. Співвідношення поняття «орган охорони правопорядку України» із суміжними категоріями // Право і суспільство / В. О. Боняк. – 2015. – № 5. – С. 117–125.

Тацій В. Я. Доповідь Комісії з питань правоохоронної діяльності щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів [Електронний ресурс] / В. Я. Тацій. – Режим доступу : http://constituanta.blogspot.com/2013/02/blog-post_2280.html.

Пузирний В. Ф. Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України: дис... на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національна академія прокуратури України / В. Ф. Пузирний. – К., 2015. – 452 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.