Розмір майнової шкоди і майнового становища потерпілого при кваліфікації малозначності діяння як межа між злочинною та формально злочинною поведінкою

Петро Гуменний

Анотація


Розглянуто поняття малозначності діяння, визначення його ознак, взаємозв’язок поняття малозначності
та декриміналізації протиправних посягань, законодавче визначення малозначності діяння та аналіз і характеристика слідчої та судової практики щодо застосування ч. 2 ст. 11 КК України. Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми, пов’язані з застосуванням норми про малозначність і шляхи їх вирішення, погляди науковців та обґрунтовано дискусійність окремих тверджень щодо теми дослідження. Зроблено авторський висновок про необхідність внесення змін до чинного законодавства.

 

Рассмотрено понятие малозначительности деяния, определение его признаков, взаимосвязь понятий малозначительности деяния и декриминализации противоправных посягательств, вопросам взаимосвязи малозначительного деяния и преступления небольшой тяжести, вопросам предупреждения малозначительных деяний, законодательному определению нормы о малозначительности, анализу и характеристике следственно-судебной практики по применению ч. 2 ст. 11 УК Украины. Проанализированы теоретические и практические проблеммы связанные с применением нормы о малозначительности деяния и пути их разрешения, взгляды ученых и обосновано дискуссионность отдельных утверждений ученых по теме исследования. Сделано авторский вывод о необходимости внесения изменений в действующее законодательство.

 

The conceptof insignificance act to determine its characteristics, relationships and concepts insignificance decriminalization of illegal acts, legislative acts and definition insignificance analysis and description of the investigative and litigation concerning the application of ch. 2, Art. 11 Criminal Code of Ukraine. Theoretical and practical problems associated with the use of the rules of insignificance and solutions, the views of scientists and reasonably disputed some statements about the research topic. Made author’s opinion on the need to amend the existing legislation.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; кваліфікація злочину; злочин; злочин невеликої важкості; малозначність діяння; матеріальна шкода; велика сума

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зінченко О. І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : моногр. / О. І. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків : «Фінн», 2010. – 256 с.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Коржанський М. Й. – [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ А. И. Коробеева. – СПб. : Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – (Ученики и учебные пособия). – 2008. – 674 с.

Козенко Т. Є. Критерії та ознаки малозначності діяння за кримінальним законодавством України / Т. Є. Козенко // Києво-Могилянська Академія. Наукові записки. Спеціальний випуск. – 2000. – Т. 18. – Ч. 1. – С. 186–189.

Козенко Т .Є. До питання про поняття малозначності діяння / Т. Є. Козенко // матер. засідань між-нар. круглого столу, присв. пам’яті проф. К. Г. Федорова. – Запоріжжя. – 2000. – С. 272–277.

Севастьянова Т. Є. Малозначність діяння при порушенні підприємницької діяльності / Т. Є. Севастьянова // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 92–93.

Севастьянова Т. Є. Кримінально-правова характеристика взаємозв’язку понять малозначності діяння та декриміналізації протиправних посягань / Т. Є. Севастьянова // Держава і право. – 2001. – № 12. – С. 492–495.

Севастьянова Т. Є. Малозначність діяння за кримінальним законодавством США та Франції / Т. Є. Севастьянова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 2. – С. 32–38.

Маломуж С. І. Малозначність діяння в кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / С. І. Мало-муж // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – С. 96–99. – (Сер. «Юриспруденція». Вип. 14(2)). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14%282%29__29.

Ковальов С. І. Малозначність діяння та матеріальна шкода в кримінальному праві України: поняття

та співвідношення [Електронний ресурс] / С. І. Ковальов // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2014. – Вип. 34. – С. 269–279. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2014_34_31.

Кримінальна справа № 607/12892/14-к // Архів Тернопільського міськрайонного суду.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.