Інститут усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування

Віталій Микитин

Анотація


Проаналізовано деякі аспекти одного з найважливіших інститутів сімейного права – усиновлення. Досліджено усиновлення як форму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка найбільш сприяє виконанню завдань сімейного законодавства щодо забезпечення кожної дитини сімейним вихованням.

 

Проанализированы некоторые аспекты одного из важнейших институтов семейного права –
усыновления. Исследовано усыновление как форму устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, которая наиболее способствует решению задач семейного законодательства об обеспечении каждого ребенка семейным воспитанием.

 

The article is devoted to some aspects of one of the most important institutions of family law - adoptions. Investigational adoption as form of arranging of children-orphans and children, deprived paternal anxiety, which is most instrumental in implementation of tasks of domestic legislation in relation to providing of every child domestic education.


Ключові слова


усиновлення; усиновлювач; усиновлений; принципи усиновлення; влаштування дітей; позбавлених батьківського піклування; таємниця усиновлення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Ст. 147.

Конституція України: офіц. текст: (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. станом на 04 лютого 2011 р.). – К. : Мін-во юстиції України, 2006. – 124 с.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Мироненко В. Забезпечення дотримання прав дітей в Україні нормами національного законодавства / В. Мироненко // Підприємництво, господарство і право. – 2008 . – № 8 – С. 6.

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Постанова Кабінету Міністрів України № 905 від 08 жовтня 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – Ст. 126.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Постанова Кабінету Міністрів України № 1242 від 17 жовтня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 80. – Ст. 101.

Губанова О. В. До питання системи органів, які проваджують діяльність у сфері усиновлення та здійснюють нагляд за належним утриманням усиновлених дітей в Україні / О. В. Губанова // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 124–132. – (Сер. «Право»).

Сімейний кодекс України: офіц. текст: за станом на 08 березня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Гемерлінг І. І. Державна політика удосконалення нормативно-правової бази інституту усиновлення в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Гемерлінг // Демократичне врядування. – 2012. – № 9. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_9_12.

Косенко Н. П. Поняття та значення усиновлення в національному законодавстві України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 33–40. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2013_4_7.

Конончук Н. М. Усиновлення як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за сімейним законодавством України [Електронний ресурс] / Н. М. Конончук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012. – Вип. 17. – С. 108–114. – (Сер. «Економіка і право»). Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2012_17_18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.