Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян

Тетяна Длугопольська

Анотація


Визначено поняття, проаналізовано особливості та зміст соціальних прав людини, їх роль та зв’язок у
забезпеченні соціальної безпеки. Проведено теоретичний аналіз забезпечення соціальної безпеки та визначено фактори, які впливають на її стан.

 

Рассмотренно понятие, анализируются особенности и сущность социальных прав человека, их роль
связь в обеспечении социальной безопасности. Проведен теоретический анализ обеспечения социальной без-опасности и определены факторы, влияющие на ее состояние.

 

The article deals with the phenomenon of human social rights. The peculiarities and meaning of social rights
are analyzed, the role of them is discussed in social security guarantee. The theoretical analysis of social security guarantee is made, also main factors of social security state are formalized.


Ключові слова


соціальні права; соціальний захист; соціальне забезпечення; соціальна безпека

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – №30. – Ст.141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Сиченко О. О. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави / О. О. Сиченко // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – 2012. – Т. 186. – Вип. 174. – С. 34–38. – (Сер.: «Державне управління»).

Мацокін В. В. Право громадян України на достатній життєвий рівень / В. В.Мацокін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. / В. В. Мацокін. – Харків, 2008.

Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави / В. Шаповал // Право України. – 2004. – № 5. – С. 16.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 409.

Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 45. – Ст. 358.

Краковська А. Є. Соціальні права людини і громадянина як визначальна детермінанта еволюції соціальної функції держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stattionline.org.ua/pravo/65/9929-socialni-prava-lyudini-i-gromadyanina-yak-viznachalna-determinanta-evolyuci%D1%97-socialno%D1%97-funkci%D1%97-derzhavi.html.

Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні: моногр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://readbookz.com/book/173/5548.html.

Давидюк О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови системи показників / О. О. Давидюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12:2010-06-10-20-35-51&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23.

Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 4. Ст. 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Право на охорону здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.helsinki.org.ua/index.php?id=1152704590.

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042.