Інститут імпічменту в системі конституційно-правової відповідальності

Тарас Цимбалістий

Анотація


Досліджено поняття та сутність імпічменту. Проаналізовано конституційно-правові норми про імпічмент, визначаються проблеми його реалізації в Україні. Внесено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у цій сфері.

 

Исследовано понятие и сущность импичмента. Проанализировано конституционно-правовые нормы
об импичменте, определены проблемы его реализации в Украине. Внесено предложения по совершенствованию действующего законодательства в этой сфере.

 

The article deals with the concept and nature of impeachment. Analyzes the constitutional and legal provisions on impeachment, defined problems of its realization in Ukraine. Made suggestions for improving the current legislation in this area.


Ключові слова


імпічмент; інститут імпічменту; конституційно-правова відповідальність; глава держави; президент

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цимбалістий Т. О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб. / Т. Цимбалістий. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 200 с.

Батанова Н. М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 02. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007.

Конституція України від 28 червня 1996 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Рішення Конституційного Суду України у справі про всеукраїнський референдум за народною ініціативою № 3-рп/2000 від 27 березня 2000 р.

Кузьма Т. М. Інститут імпічменту: політико-правовий аналіз // Панорама політологічних студій / Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. 2010. – Вип. 4, // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pps/2010_4/kuzma.pdf.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) від 10 грудня 2003 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03N 19-рп/2003.

Кресіна І. О. Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз / І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан. – К. : Юридична думка, 2004. – 176 с.

Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі / Р. Мартинюк // Право України. – 2008. – № 2. – С. 105–108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.