Міжнародно-правовий аспект розвитку наукової діяльності в зарубіжних країнах

Надія Христинченко

Анотація


Проаналізовано норми, що визначають особливості організації наукової діяльності зарубіжних країн.
Досліджено, що інтеграційний процес наближення України до Європейського Союзу є дуже важливим аспектом в сфері розвитку вищої освіти в Україні. Зазначено, щохарактерною особливістю організації наукової діяльності у зарубіжних країнах є систематизація наукових кадрів не тільки у відповідні науково-дослідні установи, а й створення спеціалізованих мегаполісів, що здійснюють наукові дослідження, які доцільно запровадити в нашому законодавстві. Зроблено акцент на необхідності вдосконалення механізму системи вищої освіти черезвзяття найдоцільнішого міжнародного досвіду організації наукової діяльності, на яких базується сучасна система освітньої політики зарубіжних держав.

 

Проанализировано нормы, определяющие особенности организации научной деятельности зарубежных стран. Доказано, что интеграционный процесс приближения Украины к Европейскому Союзу является очень важным аспектом в сфере развития высшего образования в Украине. Подчеркнуто, что характерной особенностью организации научной деятельности в зарубежных странах является систематизация научных кадров не только в соответствующие научно-исследовательские учреждения, а создание специализированных мега-полисов, осуществляющих научные исследования, целесообразно ввести в нашем законодательстве. Сделан
акцент на необходимости совершенствования механизма системы высшего образования через взятия целесообразного международного опыта организации научной деятельности, на которых базируется современная система образовательной политики зарубежных государств.

 

The article analyzes the norms determining the peculiarities of the organization of scientific activity of foreign countries. It was investigated that the integration process of Ukraine’s approach to the European Union is a very important aspect in the field of higher education in Ukraine. Since the characteristic feature of the organization of scientific activity in foreign countries is the systematization of scientific personnel not only in relevant research institutions, but also the creation of specialized metropolises that carry out scientific research, which is advisable to introduce in our legislation. The emphasis is placed on the need to improve the mechanism of the higher education system by taking the most appropriate international experience in organizing scientific activities, on which the modern system of educational policy of foreign countries is based.


Ключові слова


система вищої освіти; Європейський Союз; імплементація принципів; напрямки європейської інтеграції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гут Д. Болонський процес: вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині / Д. Гут // Вища школа. – 2007. – № 3. – C. 85–94.

Навчання в Німеччині : Інформаційний центр DAAD у Києві. [5 вид.]. – 2012. – 28 с.

Яремчук Н. Знайомимося з системою освіти в Німеччині / Н. Яремчук // Обдарована дитина. – 2007. – № 3. – C. 38–44.

Біницька К. М. Спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів республіки Польща та України [Електронний ресурс] / К. М. Біницька // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 4. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2012_4_21.pdf.

Occupational Employment and Wages, May 2008 [Electronic resource] // U.S. Bureau of Labor Statistics. Washington, 2010. – Mode of access : http://www.bls.gov/oes/2008/may/oes194099.htm.

Васильєва Н. В. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності технопарків в Україні / Н. В. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 14. – С. 21–23.

International Association of Science Parks statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2.

Вітренко-Хрустальова Т. М. Особливості на напрямки державного регулювання інноваційного розвитку економіки у різних країнах / Т. М. Вітренко-Хрустальова. – К. : КНТ, 2009. – 456 с.

Костюнина Г. М. Технопарки в зарубежной и российской практике / Г. М. Костюнина, В. И. Баронов // Вестник МГИМО. – 2012. – № 3. – С. 91–99.

Шостак А. В. Використання бібліометричних показників для оцінювання рівня наукових досліджень у дослідницькому університеті / А. В. Шостак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – Вип. 155. – Ч. 2. – С. 217–230. – (Сер. «Педагогіка»).

Білощицький А. О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій / А. О. Блощицький, В. Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та на виробництві. –2013. – Вип. 4 (5). – С. 198–203.

Биков В. Ю. Відкриті WEB-орієнтовані системи моніторингу провадження результатів науково-педагогічних досліджень / В. Ю. Биков, О. М. Спірін, Л. А. Лупаренко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 1. – С. 3–25.

WEB of SCIENCE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/naukometr/2_WEB%20of%20SCIENCE.pdf.

Стріха М. Дисертаційна паніка: що після неї? [Електронний ресурс] / Максим Стріха // Дзеркало тижня. Україна : інформаційно-аналітичний тижневик. – 2012. – № 42, 23.11.2012 р. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.