Адміністративно-правові засади системи оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування у безпековому напрямі

Віталій Терехов

Анотація


Досліджено правові засади оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування у забезпеченні безпеки, підтримки громадського порядку, благоустрою місцевості, протидії надзвичайним ситуаціями та реалізації інших безпекових функцій. Надано визначення наступним термінам: «модель оцінювання системи органів місцевого самоврядування у безпековому напрямку», «об’єкт оцінювання системи органів місцевого самоврядування у безпековому напрямку». Піддано критиці положення чинного законодавства щодо територіальної організації влади та запропоновано зміни, які суттєвим чином удосконалюють можливість оцінки діяльності із забезпечення безпеки на місцях.

 

Исследовано правовые основы оценки деятельности органов местного самоуправления в обеспечении безопасности, поддержания общественного порядка, благоустройства местности, противодействия
чрезвычайным ситуациями и реализации других функций безопасности. Дано определение следующим тер-минам: «модель оценки системы органов местного самоуправления в сфере безопасности», «объект оценки системы органов местного самоуправления в сфере безопасности». Подвергнуто критике положения действующего законодательства относительно территориальной организации власти и предложены изменения, которые существенным образом совершенствуют возможность оценки деятельности по обеспечению безопасности на местах.

 

In the article, the author researched the legal basis for assessment of the activities of local self-government bodies in providing security, public order support, landscaping, emergency response and other functions. The author defined the following terms:««assessment model of the local self-government bodies activities in the security sphere», «assessment object of the local self-government bodies activities in the security sphere». In the article, the author criticized the provisions of the current legislation and proposed changes that substantially improve the ability to assess the performance of security on the municipal security.


Ключові слова


муніципальна безпека; органи місцевого самоврядування; модель оцінювання; продукт (об’єкт) оцінювання; безпекові функції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : завт. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 688-р. від 22 вересня 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249350402.

Кравчук І. Моделі оцінювання у сфері державного управління / Ірина Кравчук // Вісник Національної академії державного управління. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-1-3.pdf.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про муніципальну варту» зареєстрованого за № 2890 від 18.05.2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192.

Про місцеве самоврядування : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст. 170.

Про муніципальну варту : проект Закону України № 2890 від 18.05.2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192.