Особливості організації надання безоплатної правової допомоги недержавними суб’єктами

Крістіна Струкова

Анотація


Розкрито адміністративно-правовий характер, юридичну природу, роль і місце системи безоплатної
правової допомоги в системі захисту прав і свобод людини і громадянина, надано комплексну характеристику тих державних і суспільних інститутів, що покликані забезпечувати реалізацію даного права. Запропоновано проекти змін і доповнень до законодавства України за темою дослідження.

 

Раскрыто административно-нормативный характер, юридическую природу, роль и место системы бе-сплатной правовой помощи в системе прав и свобод человека и гражданина, дана комплексная характеристика тех государственных и общественных институтов, которые призваны обеспечивать реализацию данного права. Предложены проекты изменений и дополнений к законодательству Украины по теме исследования.

 

In the article administrative-normative nature, legal nature, role and place of the system of centers of free legal aid system of rights and freedoms of citizens, given the complex characteristics of the state and social institutions that should ensure the implementation of the right. A draft amendments to the legislation of Ukraine on the study.


Ключові слова


захисник, право на безоплатну правову допомогу, суб’єкти надання безоплатної правової допомоги; суб’єкти отримання безоплатної правової допомоги; забезпечення права на захист

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про безоплатну правову допомогу: Закон України № 3460-VI від 2 червня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/print1484220201545456.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21 травня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1484059164763872.

Про громадські об’єднання: Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. // Офіційний вісник України від 27.04.2012 р. – 2012. – № 30. – с. 26, ст. 1097.

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05 липня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 25. – Ст. 252.

Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України № 281-IV від 1 грудня 1998 року //Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 1. – Ст. 2.

Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22 червня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. –2013. – № 22. – Ст. 216.

Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України № 554/97-ВР від 7 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 52. – Ст. 312.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України № 1045-IV від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 45. – Ст. 397.

Галай А. О. Кодекс НГО як потенційне систематизоване джерело щодо адміністративно-правового регулювання діяльності недержавних організацій в Україні / Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Ч. 1.– С. 26–28.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Галай А. О. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: моногр. – К. : КНТ, 2015. – 408 с.

Глуховський А. Діяльність правозахисних організацій в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://management.lviv.ua/ua/resourses/library/analitichni_oglyadi.html.

Темех І. Т. Суспільно-правова природа правозахисних громадських організацій [Електронний ресурс] / І. Т. Темех // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2009. – Вип. 21. – С. 83–88. –Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2009_21_12.

Українська Гельсінська спілка з прав людини. Річний звіт 2015 «Pacta Sunt Servanda» (2016).– Українська Гельсінська спілка з прав людини.– 49 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/Prev_UGSPL_Year_Report_Ukr.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.