Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі

Віктор Миколенко

Анотація


Досліджено конституційно-правові особливостей впровадження європейських стандартів діяльності
прокуратури як важливої складової загального реформування правоохоронної системи України. Проаналізовано функції та повноваження прокуратури у відповідності до європейських правових стандартів. На підставі проведеного аналізу систематизовано форми, методи та практичні аспекти організації та діяльності органів про-куратури у сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції. Наголошено, що побудова європейської моделі прокуратури є важливим напрямком діяльності держави та актуальним аспектом модернізації правоохоронної діяльності у сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції та імплементації до українського законодавства європейських правових стандартів інституціонального та інструментального юридичного змісту.

 

Исследовано конституционно-правовые особенности внедрения европейских стандартов деятельности прокуратуры как важной составляющей общего реформирования правоохранительной системы Украины. Проанализированы функции и полномочия прокуратуры в соответствии с европейскими правовыми стандартами. На основании проведенного анализа систематизированы формы, методы и практические аспекты организации и деятельности органов прокуратуры в современных условиях европейской межгосударственной интеграции. Отмечается, что построение европейской модели прокуратуры является важным направлением деятельности государства и актуальным аспектом модернизации правоохранительной деятельности в
современных условиях европейской межгосударственной интеграции и имплементации в украинское законо-дательство европейских правовых стандартов институционального и инструментального юридического содержания.

 

The article investigates the constitutional and legal features the introduction of European standards of
prosecution as an important component of the overall reform of the law enforcement system of Ukraine. Analyzed the functions and powers of the prosecution in accordance with European legal standards. Based on the analysis systematized forms, methods and practical aspects of the organization and activity of organs in modern conditions intergovernmental European integration. It is noted that the construction of the European model of prosecution is an important activity of the state and important aspect of the modernization of the enforcement activity in modern conditions of European integration and the implementation of the intergovernmental Ukrainian legislation to European legal standards, institutional and instrumental legal content.


Ключові слова


прокуратура; правоохоронна система; правоохоронна діяльність; європейські стандарти; конституційна модернізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Декларація про державний суверенітет України від 16 червня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Бандурка О. М. Прокуратура: думки про її реорганізацію / О. М. Бандурка // Право України. – 1995. – № 8. – С. 40–43.

Галкін О. Яким має бути статус прокуратури / О. Галкін // Вісник прокуратури – 2006. – № 11. – С. 19–24.

Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism / A. Sajo. – Budapest : CEU Press, 1999. – 300 p.

Billias G. Introduction // American Constitutionalism Abroad: Selected Essays in Comparative Constitutional History / G. Billias; ed. George Athan Billias. – New York : Greenwood Press, 1990. – 268 p.

Casper G. Constitutionalism / G. Casper // Encyclopedia of the American Constitution, L. Levy and others eds. – Vol. 2. – New York, London : Macmilan. – 1986. – 860 p.

Waluchow W. Constitutionalism / W. Waluchow // Stanford Encyclopedia of Philosophy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mespom.eu/taxonomy/term/2636?page=399.

Шевчук С. Історія конституціоналізму: від святого письма до конституційного тексту. Елементи конституціоналізму [Електронний ресурс] / С. Шевчук // Юстиніан. – 2008. – № 10. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3040.

Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії: в 3-х т. Т. 3: Політичний устрій вільного народу: пер. з англ / Ф. А. Хайєк. – К. : Сфера, 2000. – 420 с.

Лафитский В. И. Конституционный строй США / В. И. Лафитский. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2007. – 320 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.