Поняття, ознаки та система спеціальних антикорупційних органів України

Роксолана Гречанюк

Анотація


Проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів та визначають основні вимоги, яким мають відповідати такі інституції. На основі цього аналізу дано авторське визначення поняттю спеціальний антикорупційний орган та охарактеризовано його основні ознаки. Визначено перелік органів, що становлять систему спеціальних антикорупційних органів України.

 

Проанализированы международные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы создания
и деятельности специальных антикоррупционных органов и определяющие основные требования, которым должны соответствовать такие институции. На основании этого анализа дано авторское определение понятию специальный антикоррупционный орган и охарактеризованы его основные признаки. Определен перечень органов, составляющих систему специальных антикоррупционных органов Украины.

 

The article analyzes the international legal acts that govern the establishment and activities of special anticorruption bodies and determine the basic requirements to be met by such institutions.Based on this analysis, given the author’s definition of special anti-corruption body and described its main features.Defined the list of bodies that make up the system of special anti-corruption bodies of Ukraine.


Ключові слова


спеціальний антикорупційний орган; ознаки спеціальних антикорупційних органів; система спеціальних антикорупційних органів України

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року: ратифікована Законом України № 251-V від 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 року: ратифіковано Законом України № 253-V від 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_101.

Jesper Johnsøn How to monitor and evaluate anti-corruption agencies: Guidelines for agencies, donors, and evaluators // Jesper Johnsøn, Harald Mathisen, Hannes Hechler, Luís de Sousa [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.u4.no/publications/how-to-monitor-and-evaluate-anti-corruption-agenciesguidelines-for-agencies-donors-and-evaluators-2/.

Клеменчич Г. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції. Огляд моделей [Елек-тронний ресурс] / Г. Клеменчич, Я. Стусек, І. Гайка. – Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/7/51/39972270.pdf.

Висновок ОБСЄ/БДІПЛ щодо двох проектів антикорупційних законів від 18 липня 2014 р. № GEN -UKR/254/2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/uk/odihr/121528?download=true.

Зарубіжний досвід створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів: наук.-практ. по-сіб. / за заг. ред. першого заступника Генерального прокурора України В. П. Гузиря. – К. : Національна академія прокуратури України, 2015. – 313 с.

Про прокуратуру: Закон України № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran1728#n1728.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.