Принципи та норми права в контексті самовизначення людини-особистості як суб’єкта права

Марія Братасюк, Оксана Росоляк

Анотація


Висвітлено роль та значимість принципів та норм права в контексті самовизначення людини як
суб’єкта права. Підкреслено, що принципи права визначальним способом впливають на формування особистості як реального повноцінного суб’єкта права.

 

Раскрыто роль и значение принципов и норм права в контексте самоопределения человека как субъекта права. Подчеркнуто, что принципы права определяющим образом влияют на формирование личности как реального полноценного субъекта права.

 

The article highlights the role and importance of the principles and rules of law in the context of selfdetermination as a human entity. Emphasized that the principles of determining the right way to influence the formation of the individual as a complete real entity.


Ключові слова


суб’єкт права; принципи права; норми права; легістська доктрина права; юснатуралістична доктрина права; людина-особистість; свобода; права людини; природне право; мораль права; стандарти права; європейський правовий простір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Головатий С. П. Верховенство права : ідея, доктрина, принцип : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : 12.00.01 / С. П. Головатий. – К., 2009. – 44 с.

Братасюк В. М. Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матер. романо-германської правової сім’ї) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.12 «Філософія права» / Віктор Миколайович Братасюк. – К., 2005. – 20 с.

Гудима Д. Філософсько-антропологічний підхід – методологічний фундамент сучасної юридичної науки / Д. Гудима // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1. – с. 122–124.

Патей-Братасюк М. Г. Антропоцентрична теорія права / М. Г. Патей-Братасюк. – К., 2010. – 395 с.

Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філософії права : дис. …канд. юрид. наук. : 12.00.12 / Алла Петрівна Кравченко. – Х., 2008. – 216 с.

Селіванов В. Право і влада в сучасній Україні: методологічні аспекти / В. М. Селіванов. – К. : Видавничий дім, 2002. – 723 с.

Погребняк С. Основоположні принципи права: автореф. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук [Електронний ресурс] / С. Погрібняк. – Харків. – 2009. – Режим доступу : http://bihun.in.ua/ua/jushits/jurhit/article/680/.

Шевчук С. В. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. / С. Шевчук – К. : Реферат, 2006. – С. 39–58.

Гнатовський М. М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.11 «Міжнародне право» / М. М. Гнатов-ський – К., 2002. – 22 с.

Мельник Р. Система адміністративного права та євроінтеграція України / Р. Мельник. – 2010. – № 8. – С.116–121.

Багрій Т. Змістовно-смислові характеристики верховенства права / Т. Багрій // Наукові записки НАВС. – К., 2011. – №4. – С. 38–47.

Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. / А. М. Колодій. – К.., 1999.

Селіванов В. М. Право і влада в сучасній Україні: методологічні аспекти / В. М. Селіванов. – К. : Видавничий дім, 2002. – 723 с.

Слинько Т. М. Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні / Т. М. Слинько, О. Г. Кушніренко. – Х. : Арсис ЛТД, 1998. – 176 с.

Дж. Лок. Два трактати про врядування / Дж. Лок – К., 2002.

Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование / С. И. Архипов. – СПб : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 469 с.

Гегель Г–В. Основи філософії права або природнє право і державознавство. – К. : Юніверс, 2000 – 329 с.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт. – М., 1985. – С. 137.

Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. – М., 1998. – 647 с.

Алексі Р. Існування прав людини / Р. Алексі. – Право України. – 2011. – №8. –С. 121–130.

Чичерин Б. Философия права / Б. Чичерин. – СПб. : Наука, 1998. – 656 с.

Шершеневич Г. Философия права / Г. Шершеневич. – М., 1911. – 235 с.

Чистое учение о праве Ганса Кельзена. – Вып. 2. ИНИОН АН СССР, 1988.

Уварова О. О. Шляхи дослідження правозастосовної функції принципів права / О. Уварова // Філософія права Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2007, № 2. – с. 219.ф


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.