Проблема легітимізації повстанської влади на контрольованих ГК УПА українських територіях (др. пол. 1943 – поч. 1945 рр.): історіографічний аспект

Василь Ухач

Анотація


Здійснено сучасний історіографічний аналіз проблеми легітимізації повстанської влади на контрольованих Головною Командою УПА територіях у період др. пол. 1943–поч. 1945 рр. Розкрито стан вивчення «повстанських республік» – своєрідних українських «протодержав» в рамках українського повстанського запілля. Визначено перелік подальших наукових досліджень.

 

Осуществлен современный историографический анализ проблемы легитимизации повстанческой власти на контролированных Главной Командой УПА территориях в период вт. пол. 1943–нач. 1945 гг. Расскрыто состояние изучения «повстанческих республик» – своеобразных украинских «протогосударств» в рамках украинского повстанческого заполья. Определен перечень дальнейших научных исследований.

 

Modern historiographical analysis the problem of legitimizing rebel authorities controlled the Main Command of the UPA territories in the period sec/ half 1943-early 1945 is implemented. Open state of study «the rebel republics» – a kind of Ukrainian «protogerov» in the framework of the Ukrainian insurgent Zapillya. The list for further research is defined.


Ключові слова


легітимізація; українське повстанське запілля; українська адміністрація; «повстанські республіки»; ОУН(б); Головна Команда УПА; сучасна історіографія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Указ Президента України № 17 від 22.01.2016 р. «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/172016-19736.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.memory.gov.ua/news/uryadzatverdiv-plan-zakhodiv-z-vidznachennya-100-richchya-podii-ukrainskoi-revolyutsii-1917-19.

Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914–1993 рр. : моногр. Історико-правове дослідження. / М. В. Кравчук. – Івано-Франківськ: Вид. «Плай». – Коломия: видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 1997. – 292 с.

Голубко В. Є. Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. істор. наук : 07.00.01. «Історія України» / В. Є. Голубко; Ін-т укр-ва ім. І. Крип’якевича. – Львів: [б.в.], 1998. – 34 с.

Стародубець Г. М. Українське повстанське запілля (друга половина 1943 – початок 1946 років) / Г. М. Стародубець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 527 с.

Забілий Р. В. Особливості збройної боротьби Української повстанської армії в 1942–1949 рр.: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. істор. наук: 07.00.01. – «Історія України» / Р. В. Забілий ; НАН України, Ін-т укр-ва ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів : [б.в.], 2015. – 20 с.

Мизак Н. С. Боротьба УПА – «Захід» і збройного підпілля ОУН на західноукраїнських землях (1942–1960 рр.): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. іст. наук: 07.00.01 – «Історія України» / Н. С. Мак. – Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2011. – 38 с.

Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941–1944 рр.). / В. Ковальчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://krytyka.com/ua/reviews/diyalnist-ounb-izapillya-upa-na-volyni-y-pivdennomu-polissi-1941–1944-rта ін.

Ільницький В. Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945–1954): історіографія проблеми / В. Ільницький / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...2...

Ленартович О. Ю. Збройна боротьба УПА: волинсько-поліський період (березень – грудень 1943 р.) / О. Ю. Ленартович. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1723/3/vyp3.pdf.

Папакін Г. В. Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА / Г. В. Папакін // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № 12–13. – С. 7–19.

Стасюк О. Український визвольний рух середини XX ст. в контексті українського державотворення / О. Стасюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2014. – Вип. 23. – С. 3–15.

Сухих А. Ю. Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на поч. 1944 рр. (на прикладі військової округи КПА «Заграва») [Електронний ресурс] / А. Ю. Сухих. – Режим доступу : http://www.asv.gov.ua/content/nauka/editions/24/2015-24/60.pdf.

Стельникович С. Соціально-економічне та культурне життя Олевської республіки (21.08.1941 р. – 15.11.1941 р.) / С. Стельникович // Волинські історичні записки. – 2010. – Том 4. – С. 30–36.

Ухач В. З. Український самостійницький рух в боротьбі за Українську державу [Електронний ресурс] В. З. Ухач. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=493%3A201212-10&catid=53%3A1-1212&Itemid=67〈=ru.

Ухач В. З. Антонівецька повстанська республіка організаційно-правовий аспект діяльності [Електронний ресурс] / В. З. Ухач. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=401.

Ільюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) / І. Ільюшин. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 195–196.

Стародубець Г. М. Ґенеза українського повстанського запілля: моногр. / Г. М. Стародубець.– Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – С. 338.

Стародубець Г. Становлення та функціонування повстанського запілля на Волині в умовах німецької окупації (др. пол. 1943 р.) / Г. Стародубець // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей НАН України; Ін-т історії України. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 240.

Літопис УПА. Тернопільщина «Вісті з терену» та «Вістки з Тернопільщини» 1943 – 1950. – Торонто – Львів : Вид-во «Літопис УПА» 2010. – Кн. 1. – Т. 49. – С. 8.

Коваль О. Я. Співвідношення понять «легітимність», «легальність» та «легалізація» / О. Я. Коваль // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 6. – Т. 2. – С. 8.

Стародубець Г. М. Українське село як основа повстанського запілля / Г. М. Стародубець // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 35.

Стародубець Г. М. «Повстанські республіки» як одна із форм українського повстанського запілля (1943–1945 рр.) / Г. М. Стародубець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 181–186. – (Сер. – «Історія»).

Лис С. У квітні 2013-го – 70 років «Колківській республіці» [Електронний ресурс] / С. Лис. – Режим доступу : http://kraeznavchiy.blogspot.com/2013_04_01_archive.html.

Квінто Г. Розгром Колківської республіки [Електронний ресурс] / Генріх Квінто. – Режим доступу : http:/urb-a.livejournal.com/4414022.html/.

Ухач В. З. «Антонівецька повстанська республіка»: організаційно-правовий аспект діяльності [Електронний ресурс] / В. З. Ухач. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=401.

Ухач В. З. Боротьба за національне навчання і виховання є боротьбою за державність (діяльність ОУН з організації навчання і національно-патріотичного виховання молоді) / В. З. Ухач // Рідна школа. – 1998. – № 2. – С. 24–25.

Ухач В. Культурно-освітня діяльність (1929–1944 рр.) / В. Ухач. – Тернопіль : Джура, 2005. – С. 98.

Ухач В. На фронті духовної боротьби. Державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти (20–40 роки XXст.) : моногр. / В. Ухач. – Тернопіль, 2011. – 220 с.

В’ятрович В. Українська Друга світова (в кольорі). [Електронний ресурс] / В. В’ятрович. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/POLITICS/ukrayinska_druga_svitova_v_kolori.html.

Маршрутами поколінь:путівник героїчними стежками УПА на Волині; за ред. Л. Бондарук : Вид-во «Волинська мистецька агенція «Терен», Луцьк, 2003. – 43 с.

Забілий Р. Нарис історії куреня «Скажені» / Р. Забілий // Український визвольний рух. – Зб. 1. – Львів, 2003. – С. 142.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.