Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу

Олександра Олійничук

Анотація


Проаналізовано обсяги шахрайства із банківськими картками в Україні протягом останніх років. Відображено світові тенденції досліджуваного явища. Охарактеризовано основні способи карткового шахрай-ства. Висвітлено аспекти діяльності Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» у напрямі запобігання даному виду шахрайства. Окреслено шляхи протидії злочинам з банківськими картками.

 

Проанализировано объемы мошенничества с банковскими картами в Украине в последние годы.
Отражены мировые тенденции изучаемого явления. Охарактеризованы основные способы карточного мошен-ничества. Освещены аспекты деятельности Украинской межбанковской ассоциации членов платежных сис-тем «ЕМА» в направлении предотвращения данного вида мошенничества. Определены пути противодействия преступлениям с банковскими карточками.

 

The volume of card fraud in Ukraine in recent years was analyzed in the article. The world trends of the phenomenon were shown. The basic methods of card fraud were characterized.The aspects of the Ukrainian Interbank Association of Payment Systems Members «EMA» activity toward preventing the card fraud were highlighted. The ways of combating the card fraud were defined.


Ключові слова


банківська картка; шахрайство; способи шахрайства; злочин; відповідальність; кримінальне законодавство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абрамов К. Інтернет-шахрайство з платіжними картками та методи захисту від нього [Електронний

ресурс] / К. Абрамов. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/poradnyk/094.htm.

Глотов М. Как защитить свои деньги на карточке [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс] /

М. Глотов. – Режим доступа : https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2015/07/8/549843/.

Некрасов В. Атака по телефону: Украину накрыла волна кибермошенничества [Электронный ресурс] / В. Некрасов. – Режим доступа : https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/01/30/619178/.

Олійничук О. І. Правові основи протидії економічній злочинності: навч. посіб. / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2016. – 242 с.

Осика І. М. Огляд Міжнародного науково-практичного семінару «Протидія економічній злочинності»

[Електронний ресурс] / І. М. Осика. – Режим доступу : http://www.univd.edu.ua/_projects/ezloch_kor/docs/zahid/oglyad.doc.

Пиріг С. О. Платіжні системи : навч. посіб. для вузів / С. О. Пиріг. – К. : ЦУЛ, 2008 . – 239 с.

Поперешняк С. В. Ризики та алгoритми захиcту сучасних банківських карткoвих технoлoгiй / C. В. Пoперешняк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 2(2). – С. 60–67.

Посольство США. Украинская межбанковская ассоциация членов платежных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ema.com.ua/about-association/association-members-parners/partners/embassy-of-the-usa/.

Результаты работы. Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ema.com.ua/about-association/history-of-organization/.

Романенко Т. В. Особливості слідової картини шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет / Т. В. Романенко // Молодий вчений. – 2016. – № 1(2). – С. 51–54.

Самойлов С. В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств, що вчиняються з

використанням мережі «Інтернет», відповідні їм слідчі версії та алгоритми їх перевірки / С. В. Самойлов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2014. – № 4. – С. 25–31.

Скімінг у банкоматах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chclub.ru/skimmingatm.

У 2016 році кібершахраї вкрали з карток українців 339 мільйонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2017/01/26/618965/.

Шапочка С. До питання боротьби з шахрайством, яке вчиняється з використанням можливостей

мережі Інтернет/ С. Шапочка // Правова інформатика. – 2014. – № 3. – С. 89–95.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.091