Відповідальність державних службовців за порушення законодавства про державну службу

Надія Береза

Анотація


Висвітлено та проаналізовано відповідальність державних службовців за порушення законодавства
про державну службу.
Згідно з Законом України «Про державну службу», державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної службив органі державної влади, іншому державному органі, його апараті(секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджетута здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Наголошено, що державними службовцями є особи, на яких покладається безпосереднє виконання функцій державина відповідній території, у конкретній галузі державного управління. А відтак відповідальність за порушення ними законодавства про державну службу є особливо цікавою темою для дослідження.

 

Освещению и проанализировано ответственности государственных служащих за нарушение законодательства о государственной службе.
Согласно Закону Украины «О государственной службе», государственный служащий (в Украине) -
это гражданин Украины, который занимает должность государственной службы в органе государственной власти, другом государственном органе, его аппарате (секретариате), получает заработную плату за счет средств государственного бюджета и осуществляет установленные для этой должности полномочия, непо-средственно связанные с выполнением задач и функций такого государственного органа, а также придерживается принципов государственной службы.
Подчеркнуто, что, государственными служащими являются лица, на которых возлагается непосредственное выполнение функций государства на соответствующей территории, в конкретной области государ-ственного управления. Следовательно, ответственность за нарушения законодательства о государственной службе – особенно интересная тема для исследования.

 

The article is devoted to coverage and analysis of civil servants for violating the law on public service.
According to the Law of Ukraine «On State Service», a civil servant (in Ukraine) - a citizen of Ukraine who has held the position of public service in government, another public body, its staff (Secretariat) receives a salary from the state budget and has set credentials for the job are directly related to the performance of tasks and functions of the public body, and adheres to the principles of public service.
That is, civil servants are individuals, which lies directly perform public functions in the territory, in particular public administration. Hence, the responsibility for violation of legislation on civil service is particularly interesting topic for research.


Ключові слова


державна служба; державний службовець; відповідальність; дисциплінарна відповідальність; матеріальна відповідальність; дисциплінарна справа; відшкодування заподіяної шкоди

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про державну службу» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016. – № 4. –

Ст. 43.[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Конституція України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. – № 30. – Ст. 141.[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/к/96-вр.

Цивільний кодексу України. / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Хуштюк М. Притягнення до відповідальності керівника державної установи [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://brightadvise.com/questions/248.

Безрук Т. Дисциплінарна відповідальність: за що, ким та коли накладаються дисциплінарні стягнення / Т. Безрук // Держслужбовець. – Квітень 2016 – №4. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://

i.factor.ua/ukr/journals/ds/2016/april/issue-4/article-17093.html.

Хомик В. М. Особливості юридичної відповідальності державних службовців [Електронний ресурс]. – В. М. Хомик. – Лютий, 2016. Режим доступу : http://www.turadm.gov.ua/reformy-v-ukraini/item/2721-osoblyvosti-yurydychnoyi-vidpovidal-nosti-derzhavnyh-sluzhbovciv.

Фомінова А. О. Особливості інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців [Елек-тронний ресурс] – А. О. Фомінова. – Лютий 2017. Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1997.

Корнута Л. М. Характеристика видів дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних

службовців в Україні, та визначення напрямів їх удосконалення / Л. М. Корнута // Науковий вісник

Ужгородського національного університету. – Вип. 25. – 2014. – С. 162 – 167. – (Сер. «Право»).

Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гурій ; за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.086