Протидія корупції в Україні: аналіз стану і законодавча підтримка

Ольга Баранецька

Анотація


Досліджено проблему протидії корупції в Україні. Здійснено аналіз адміністративних і кримінальних
корупційних правопорушень, кримінальних проваджень з ознаками корупції. Розглянуто законодавчу базу України у сфері подолання корупції. Приділено увагу реалізації реформи державного управління, яка покликана мінімізувати корупцію в органах влади.

 

Исследована проблема противодействия коррупции в Украине. Осуществлен анализ административных
и уголовных коррупционных правонарушений, уголовных производств с признаками коррупции. Рассмотрена законодательная база Украины в сфере преодоления коррупции. Уделено внимание реализации реформы государственного управления, которая призвана минимизировать коррупцию в органах власти.

 

The article investigates the problem of counteraction to corruption in Ukraine. The analysis of administrative
and criminal corruption offenses, criminal proceedings with signs of corruption was carried out. The legislative framework of Ukraine in the field of fighting corruption was studied. The attention was paid to the implementation of public administration reform, which aims to minimize the corruption in government authorities.


Ключові слова


корупція; корупційне правопорушення; кримінальне провадження; протидія корупції; запобігання корупції; антикорупційна реформа; антикорупційна політика; Антикорупційна стратегія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Transparency International the global coalibon against corruption [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.transparency.org/research/cpi/overview.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». – К. : НІСД, 2016. – 688 с.

Запобігання та протидія корупції : навч. посібн. / [А. М. Михненко, Р. П. Марчук, А. М. Мудров [та

ін.]; за ред. проф. А. М. Михненка. – К.: НАДУ, 2010. – 360 с.

Індекс корупції CPI-2016[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ti-ukraine.org/research/indekskoruptsiyi-cpi-2016/.

Корупція в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%

D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%8

%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.

Кушнарьов І. В. Антикорупційна політика сучасної держави: загально-теоретична і порівняльно-правова характеристика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук. : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І. В. Кушнарьов. – Харків,

– 18 с.

Марчук М. П. Основні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні / М. П. Марчук // Молодий вчений. – 2016. – № 3 (30). – С. 470 – 474.

Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mvs.gov.ua/ua/pages/274_Statistika.htm.

Причини корупції в Україні. Шляхи викорінення корупції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://puap.org/component/k2/1-news/89-prichinu-korupcii-v-ukraini-shlyahu-vikorinennyakorupcii-v-ukraini.

Рейтинг корупції E&Y: Україна на першому місці серед 41 країни [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://news.liga.net/ua/news/politics/14730211-reyting_korupts_e_y_ukra_na_na_pershomu_m_

sts_sered_41_kra_ni.htm.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.081

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.