Адміністративно-правові засади діяльності мережі центрів безоплатної правової допомоги в системі юстиції

Крістіна Струкова

Анотація


Розкрито адміністративно-правовий характер, юридичну природу роль та місце системи центрів безоплатної правової допомоги в системі захисту прав і свобод людини та громадянина, надано комплексну характеристику тих державних і суспільних інститутів, що покликані забезпечувати реалізацію даного права. Запропоновано проекти змін і доповнень до законодавства України за темою дослідження.

 

Раскрыты административно-нормативный характер, юридическая природа, роль и место системы центров бесплатной правовой помощи в системе прав и свобод человека и гражданина, дана комплексная характеристика тех государственных и общественных институтов, которые призваны обеспечивать реализацию данного права. Предложены проекты изменений и дополнений к законодательству Украины по теме исследования.

 

In the article administrative-normative nature, legal nature, role and place of the system of centers of free legal aid system of rights and freedoms of citizens, given the complex characteristics of the state and social institutions that should ensure the implementation of the right.


Ключові слова


захисник; право на безоплатну правову допомогу; суб’єкти надання безоплатної правової допомоги; суб’єкти отримання безоплатної правової допомоги; забезпечення права на захист

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Оцінювання системи БВПД в Україні у світлі стандартів і передового досвіду Ради Європи (лютий-червень 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/137-veresen-2016/1836-rada-yevropy-nadala-otsinku-systemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukrainivysnovky-ta-rekomendatsii.

Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» 5 жовтня 2005 року // Міжнародний документ № 1466 (2005) від 05.10.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_611?nreg=994_611&find=1&

text=%E1%E5%E7%EE%EF&x=5&y=6.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України № 3460-VI від 02.06.2011 р. // Відомості Верховної

Ради України. – 2011. – № 51. – ст. 21-36.

Ключові результати та актуальні питання надання БПД в Україні представлено на колегії Мін’юсту

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/147-cherven-2017/2048-kliuchovi-rezultaty-ta-aktualni-pytannia-nadannia-bpd-v-ukraini-predstavleno-na-kolehii-min-iustu.

Інфодовідка про систему БПД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.google.com/

spreadsheets/d/1W80B31gxB5XrKJmXWFpXG4qpwBmBNVs7qE-lXJpcpmI/edit#gid=0.

Веб-сайт Координаційного центру з надання правової допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legalaid.gov.ua/ua/pro-tsentr.

Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової

реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України № 504 від 06.06.2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 43. – ст. 29.

Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Наказ Міністерства

юстиції України № 967/5 від 02.07.2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – ст. 559.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.048