Удосконалення адміністративно-правового регулювання реалізації політики інформаційної безпеки в органах місцевого самоврядування

Віталій Терехов

Анотація


Досліджено особливості нормативно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки в
органах місцевого самоврядування. Виокремлено фактори, що впливають на стан захищеності інформації в органах місцевого самоврядування, а також потенційні ризики, які можуть завдати шкоду муніципальному інформаційному середовищу. У висновку констатовано відсутність системного правового уявлення про інформаційну безпеку та суб’єктів її забезпечення на місцях у вітчизняному адміністративно-правовому регулюванні. Запропоновано розробити концепцію інформаційної безпеки органів місцевого самоврядування.

 

Исследовано особенности нормативно-правового регулирования обеспечения информационной безопасности в органах местного самоуправления. Выделено факторы, влияющие на состояние защищенности информации в органах местного самоуправления, а также потенциальные риски, которые могут нанести вред муниципальной информационной среде. В заключении констатируется отсутствие системного правового представление об информационной безопасности и субъектов ее обеспечения на местах в отечественном административно-правовом регулировании. Предложено разработать концепцию информационной безопас-ности органов местного самоуправления.

 

In the article, the author researched the peculiarities of the regulatory and legal regulation of the provision of information security in local self-government bodies. The author highlighted the factors which affect to the local information security. Also, author separated potential risks that could damage the municipal information environment. In conclusion, the author noted the lack of legal consistencyof information security and their subjects in the domestic legal regulation. As a result, the author
proposed to develop the concept of information security of local authorities.


Ключові слова


інформаційна безпека; захист інформації; органи місцевого самоврядування; інформаційні загрози; регіональні програми інформатизації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України : Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради

України (ВВР) – 1996 – № 30 – ст. 141. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.

gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про внесення змін до Рішення міської ради №28/5 від 30.03.2016 Про програму інформатизації та ін-формаційної діяльності Дніпропетровської міської ради на 2016–2020 роки : Рішення Дніпропетров-ської міської Ради №29/16 від 01.12.2016 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://

dniprorada.gov.ua/upload/editor/29-16.pdf.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України № 80/94-ВР

від 05.07.1994 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 31, ст. 286. – [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.

Про інформацію : Закон України № 2657-XII від 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України

(ВВР). – 1992 – № 48, ст. 650. – [Електронний ресурс]. – Режим доступ : http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/2657-12.

Про місцеве самоврядування: Закон України № 280/97 від 21.05.1997 -ВР // Відомості Верховної Ради

України. – 1997. – №24. – ст. 170. – [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://zakon3.rada.gov.

ua/laws/show/ru/280/97-%D0%B2%D1%80/page.

Про Національну програму інформатизації : Закон України № 74/98-ВР від 04.02.1998 р. // Відомості

Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – ст.181. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію

кібербезпеки України» : Указ Президента України № 96/2016 від 15.03.2016 року // Урядовий кур’єр

від 18.03.2016№ 52. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/96/2016.

Council Resolution of 28 January 2002 on a common approach and specific actions in the area of network

and information security. – [Internet resource] – Аccess mode. – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX:32002G0216%2802%29.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.043

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.