Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі

Юлія Муравська (Якубівська)

Анотація


Дослідженню парадигму розвитку системи державно-правового регулювання оборони та безпеки в
Європейському Союзі. Вказано, що установи, відповідальні за безпеку суспільств, які активно розвиваються напротязі останніх двох десятиліть в Європейському Союзі, у своїй діяльності зорієнтовані на надання найвищого рівня захисту. Україна активно зміцнює своєї позиції в контексті інтеграційної політики до структур ЄС. Зазначено, що Європейський Союз бере на себе додаткові завдання щодо військових операцій, що проводяться Організацією Об’єднаних Націй та НАТО. Проаналізовано інституційне забезпечення оборони і безпеки ЄС. Сформульовано висновки щодо сучасного стану та рівня ефективності системи державно-правового регулю-вання оборони та безпеки в Європейському Союзі.

 

Исследовано парадигму развития системы государственно-правового регулирования обороны и безопас-ности в Европейском Союзе. Указано, что учреждения, ответственные за безопасность обществ, активно раз-виваются в течении последних двух десятилетий в Европейском Союзе, в своей деятельности ориентированы на предоставление высокого уровня защиты. Украина активно укрепляет свою позицию в контексте интеграционной политики в структуры ЕС. Европейский союз берет на себя дополнительные задачи по военных операций, проводимых Организацией Объединенных Наций и НАТО. Проанализированы институциональное обеспечение
обороны и безопасности ЕС. Сформулированы выводы о современном состоянии и уровне эффективности системы государственно-правового регулирования обороны и безопасности в Европейском Союзе.

 

The article is devoted to the investigation of the paradigm of defence and security regulation development in European Union. The organizations responsible for the safety of those societies technologically advanced in the last two periods in the European Union. Ukraine is actively strengthening its position in the context of euroinegration to EU structures. The European Union undertakes extra tasks in relation to military actions run by NATO and United Nations. The institutional defense and security providing of the EU is analyzed in the article. The conclusions about current state
and efficiency level of defense and security state and legal regulation in the European Union are formed.


Ключові слова


безпека; оборона; економічна безпека;Європейський Союз; правове регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Wiaderny-Bidzińska K. (2001), Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń, p. 130.

Balcerowicz B. (2006), Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa, p. 99.

Dobrowolska-Polak J. (2004), Działania państw europejskich w celu ochrony i pomocy ofiarom konfliktów

zbrojnych, w: Współczesna Europa, red. S. Wojciechowski, Poznań,p. 223.

Stańczyk J. (2009), Powstanie Grup Bojowych Unii Europejskiej i udział w nich Polski, w: Polska w Unii

Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno gospodarcze i wojskowe, podred. J. M. Fiszera, Warszawa, s. 599–600.

Kużnia R. (2005), Polityka i siła, Warszawa, p. 236–237.

Liedel K., Misja ewaluacyjna UE dotycząca zdolności Polski w zakresie zwalczania terroryzmu, [Online],

available at: http://www.terroryzm.com/article/279 (Accessed 12.04.2017).

Kuczyński K. (2005), Znaczenie ENA w zwalczaniu terroryzmu w Unii Europejskiej, «Studia Europejskie»,

nr 1, p. 64.

Silicki K. (2009), Unia Europejska a bezpieczeństwo teleinformatyczne – inicjatywy i wyzwania, w:

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa, p. 189–204.

YakubivskaY. Eurointegration als die wichtigste der strategischen Prioritäten im Kontext der Wirtschaftssicherheit der Ukraine / Yuliya Yakubivska // Osteuropa: Schwierigkeiten bei der Neuorientierung. Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Welpolitik (IWVWW) e.V. – Berichte, 23. Jg., Nr. 200, Juli 2013. – Р. 16–24.

Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підруч. / за заг. ред. М. Бойцуна,

І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 620 с.

Шатун В. Т. Оборонна і безпекова політика Європейського Союзу: формування та еволюція /

В. Т. Шатун // Наукові праці. Політологія. – 2014. – Т. 230, Вип. 218. – С. 60–67.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.030

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.