Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів

Тетяна Дракохруст

Анотація


Розглянуто основні етапи розвитку міграційної політики України. Проаналізовано ключові нормативно-правові акти, що регулюють міграційні правовідносини. Звернуто увагу на нормативно-правові акти, які удосконалено під впливом євроінтеграційних процесів. Визначено позитивні та негативні сторони введення біометричних паспортів.

 

Рассмотрено основные этапы развития миграционной политики Украины. Проанализировано
ключевые нормативно-правовые акты, регулирующие миграционные правоотношения. Обращено внимание на нормативно-правовые акты, которые были усовершенствованы под влиянием евроинтеграционных процессов. Определены положительные и отрицательные стороны введения биометрических паспортов.

 

In the article the basic stages of the migration policy of Ukraine have been given. The main legal acts which
regulate the migration relationship have been analyzed. In the article attention was given to the regulations that have been improved under the influence of European integration processes. Also the positive and negative aspects of the introduction of biometric passports have been pointed.


Ключові слова


міграційна політика; правовідносини; Європейський Союз; інтеграція; біометричний паспорт; біженці; нелегальна міграція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України / О. А. Малиновська. – К. :

НІСД, 2014. – 48 с.

Копитко Т. Заміна ідентифікаційного документу українців у контексті зближення із Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&

view=article&id=1880:zakonodavchi-aspekti-vprovadzhennya-id-kartok-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350.

Українці ринули отримувати біометричні паспорти: у Міграційній службі поділились статистикою

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.5.ua/suspilstvo/ukraintsi-posunuly-otrymuvatybiometrychni-pasporty-u-mihratsiinii-sluzhbi-nazvaly-kilkist-vydanykh-dokumentiv-142645.html.

Набув чинності закон про перехід на біометричні паспорти [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://glavcom.ua/news/nabuv-chinnosti-zakon-pro-perehid-na-biometrichni-pasporti-375529.html.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.023