ІНСТИТУТ СУДИМОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ ГУМАНІЗАЦІЇ

Оксана Яремко

Анотація


Яремко О.Інститут судимості в кримінальному праві України: необхідність гуманізації.

 

Розглянуто необхідність реформування інституту покарання в Україні. Доведено, що національні кримінально-правові норми про судимість не повністю відповідають принципу гуманізму. Обґрунтовано, що інститут судимості має зумовлювати лише кримінальні наслідки і не обмежувати правового статусу особи, яка вже відбула кримінальне покарання, позбавляти прав, що належить їй як громадянину держави.

 

Яремко О. Институт судимости в уголовном праве Украины: необходимость гуманизации .

 

Рассмотрено необходимость реформирования института наказания в Украине. Доказано, что национальные уголовно-правовые нормы о судимости не полностью отвечают принципу гуманизма. Обосновано, что институт судимости должен вызывать только уголовные последствия и не ограничивать правового статуса лица, которое уже отбыло уголовное наказание, лишать прав, принадлежащих ему как гражданину государства.

 

Yaremko O. Institute of convictionin criminal law Ukraine: the need humanization.

 

The article is devoted to the need to reform of punishment in Ukraine. It is proved that the domestic criminal law of the record is not entirely corresponding to the principle of humanism. Proved that the institution of criminal record should cause only criminal consequences, and not to limit the legal status of a person who has served prisons, deprived of the rights that belong to her as a citizen of the state.


Ключові слова


кримінальне право; інститут судимості; принцип гуманізму; особа; правовий статус особи.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Квинтэссенция: Филос: альманах / сост. : В. Мудрагей, В. Установ]. – М. : Политиздат, 1990. – 447 с.

Бандура О. Філософія постмодерну і деякі проблеми правотворчості та правозастосування / О. Бандура // Науковий вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – К. – 2004. – №3. – С.29–37.

Фріс П. Кримінально-правова політика України: автореф. дис ... доктора юрид. наук: 12.00.08. / П. Фріс. – К., 2005. – 35 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручн. [для студентів юрид. вузів і фак.] /

Г. Андрусів, П. Андрушко, В. Бенківський] ; за ред. П. Матишевського. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України №1129-IV від 11 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.

Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – 293 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Смирнов В. К вопросу об общественной опасности преступного деяния / В. Смирнов. – Х. : Константа, 2003. – 152 с.

Яремко О. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у ґенезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції : автореф. дис ... канд. юрид. наук 12.00.12 / О. Яремко. – К., 2009. – 22 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.