ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Валентина Слома

Анотація


Слома В. Позбавлення батьківських прав  за законодавством України.

 

Досліджено питання застосування позбавлення батьківських прав як одного із видів юридичної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Досліджено підстави та наслідки позбавлення батьківських прав за законодавством України.

 

Слома В. Лишение родительских прав по законодательству Украины.

 

Исследовано вопросы применения лишения родительских прав как одного из видов юридической ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Исследовано основания и последствия лишения родительских прав по законодательству Украины.

 

Sloma V. Termination of parental rights under the law of Ukraine.

 

The article is devoted to the researching of the use of deprivation of parental rights as one of the types of legal liability for the inappropriate performance of parental duties. The article analyzes the reasons and consequences of termination of parental rights under the law of Ukraine.


Ключові слова


дитина; батьки; відповідальність; позбавлення батьківських прав.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Александрова Ю. Щодо визначення предмета доказування та кола доказів у справах про позбавлення батьківських прав // [Електронний ресурс] / Ю. Александрова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

Красицька Л. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : дис. … доктора юрид. н. / Л. Красицька. – Вінниця, 2015. – 496 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ap.gp.gov.ua.

Лапчевська О. Застосування до батьків санкцій сімейно-правової відповідальності: теоретичний аспект О. Лапчевська // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 256–262.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua.

Лінник Н. Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 2011. – 20 с.

Права дитини від витоків до сьогодення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zolorayon.gov.ua/.

Романко К. Питання правової регламентації позбавлення батьківських прав як крайньої міри відповідальності батьків [Електронний ресурс] / К. Романко, М. Менджул // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Т. 2. – С. 58–61. – (Сер. «Право». Вип. 32). – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua.