Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Актуальні проблеми правознавства?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

 Порядок публікації матеріалів

у фаховому збірнику наукових праць

«Актуальні проблеми правознавства»

Приймаються роботи, написані українською, російською або англійською мовами, обсягом до 12 аркушів включно.

2) Рукопис статті повинен мати такі елементи:

 • УДК;
 • назва секції;
 • прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, посада;
 • назва статті українською мовою;
 • анотація українською, російською, англійською мовою (3-5 рядків);
 • ключові слова;
 • основний текст статті;
 • література.

 4)  Стаття повинні містити такі елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

– формування цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом.

5) Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля
з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.

Посилання на літературу здійснюється безпосередньо в тексті.
У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела,
а через кому – конкретна сторінка.

6) Редакційний збір становить 400 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 10 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну сторінку статті. Список опублікованих праць включається у обсяг статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Кошти авторами перераховуються на картковий рахунок 5168 7427 0896 1069 ПАТ КБ Приватбанк, П.І.Б. одержувача: Жукорська Ярина Михайлівна.

7) До редакції на електронну адресу zbirnyktneu@ukr.net подаються:

 • електронний варіант статті;
 • завірена рецензія доктора або кандидата наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь);
 • довідка про автора на окремій сторінці (прізвище, ім’я,
  по батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення авторського примірника журналу, електронна адреса);
 • відсканована квитанція.

8) Автори отримують авторські примірники журналу на свої поштові адреси, які вони зазначають у довідці про автора.

9) Адреса редакції фахового збірника наукових статей «Актуальні проблеми правознавства»:

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а

тел. +38 (067) 353 02 06

Електронна пошта: zbirnyktneu@ukr.net

Електронна сторінка: www.app.tneu.edu.ua

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.