Concept of information activity of law enforcement bodies

Serhii Banach

Анотація


The article analyzes information support of law enforcement agencies activity. It is proved that in our country it is necessary to improve the interdepartmental system of information provision in accordance with the requirements of international standards. The directions of solving the problems of modern information provision in the organs of internal affairs of Ukraine are proposed.


Ключові слова


law enforcement agencies, information security, information security, national police

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pro Natsionalnu politsiiu [About the National Police]: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 № 580-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady - Verkhovna Rada Information, № 40-41 [in Ukrainian].

O razrabotke korporatyvnoi ynformatsyonnoi systemy v anhlyiskoi polytsyy [On the development of corporate information system in the English police] (2014) / per. Moskvycheva A.Y. Borba s prestupnostiu za rubezhom. Ezhemesiachnyj ynformatsyonnii biuleten. Moskva: VYNYTY, 10, 42.

Van Dijk, J.J.M., van Kesteren, J.N. & Smit, P. (2008). Criminal Victimisation in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Boom Legal Publishers 2008 accessed at [1] May 7, 2008.

Kolodiazhnyi, M.H. (2013). Dosvid Velykoi Brytanii u vykorystanni hromadskosti shchodo zapobihannia zlochynnosti [UK’s experience in the use of crime prevention by the public]. Forum prava - The forum of law, 3, 317-323.

Walsh, William F. (2001). Compstat: An Analysis of an Emerging Managerial Paradigm. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 24(3), 347-362. https://doi.org/10.1108/13639510110401717

Savelyi, M. (2005). Polytseiskaia razvedka v obespechenyy bezopasnosty [Police intelligence in security]. Professyonal – Professional, 3, 40–43.

Fylshtein, V.L. (2008). Mynysterstvo vnutrennei bezopasnosty y Natsyonalnaia polytsyia Hosudarstva Yzrayl: orhanyzatsyonno-pravovye osnovy funktsyonyrovanyia [Ministry of Internal Security and the National Police of the State of Israel: Organizational and Legal Basis of Operation]: monohrafyia. Kirovohrad: Kod.

Departament informatsiinoi pidtrymky ta koordynatsii politsii "102" Natsionalnoi politsii Ukrainy [Department of Information Support and Coordination of Police "102" of the National Police of Ukraine] / Natsionalna politsiia Ukrainy. Retrieved from http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1820541

Uzlov, D.Iu., Strukov, V.M. (2016). Pro novyi pidkhid do vzaiemodii politsii z naselenniam na osnovi suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii. "Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku derzhavy" [About a new approach to police interaction with the population based on modern information technologies]: tezy dop. V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 18 lystopada 2016roku) / MVS Ukrainy, Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.03.107