General characteristics of certain subjects of administrative and legal relations in the field of urban planning

Yevhen Neborsky

Анотація


The article describes the general characteristics of certain subjects of administrative and legal relations in the field of urban development. There also has been made a historical excursion of the activities of individual subjects. The concepts of "construction", "urban planning" have been analyzed in the normative legal acts and special literature. They have been distinguished.

The positions of scientists of construction as a separate industry, a separate component industry, a sub-branch or an institute have been considered.


Ключові слова


construction, town planning, subjects, inspections, industry, institute, local governments

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konventsiia pro bezpeku ta hihiienu pratsiu budivnytstvi N 167 (ukr/ros) Mizhnarodna orhanizatsiia pratsi; Konventsiia, Mizhnarodnyi dokument [Convention on Safety and Health at Work N 167 (ukr / ros) International Labor Organization; Convention, International Document] vid 20.06.1988 №167. Retreived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/2199 [in Ukrainian].

Bondarieva, N. (2008). Terminolohichne doslidzhennia poniattia "budivnytstvo" v ekonomitsi Ukrainy [Terminological study of the concept of "construction" in the economy of Ukraine]. Visnyk Lviv un-tu. Seriia ekon. - Bulletin of Lviv Univ. Economy series, 40, 47-50. [in Ukrainian].

Stukalenko, O.V. (2016). Mistse budivelnoho prava v systemi prava [The place of construction law in the system of law]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Uzhgorod National University Scientific Bulletin, 2016. Seriia PRAVO, 37 (3), 25-27 [in Ukrainian].

Okolovych, M.Ie. (2018). Administratyvno-pravove rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti orhanamy mistsevoho samovriaduvannia [Administrative and legal regulation of urban development by local self-government bodies]: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk za spets. 12.00.07. Odesa[in Ukrainian].

Pro osnovy mistobuduvannia [On the basics of urban planning]. Zakon Ukrainy vid 16.11.1992 № 2780-XII. Retreived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 [in Ukrainian].

Tsilenko, V.A. (2014). Pravove rehuliuvannia budivelnoi diialnosti. Sklad budivelnykh pravovidnosyn [egal regulation of construction activity. The composition of the construction relationship]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho" - Bulletin of the National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine", 2 (17), 225-235 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the Regulation on the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 30.04.2014 № 197. Retreived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro arkhitekturno-mistobudivni rady: nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy [On approval of the Model Regulations on Architectural and Urban Planning Councils: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine] vid 07.07.2011 r. № 108. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Gazette of Ukraine, 2011, 59, 2392 [in Ukrainian].

Antonova, L. V. (2014). Stratehichni priorytety rozvytku derzhavnoho rehuliuvannia budivelnoi haluzi ekonomiky Ukrainy [Strategic priorities for the development of state regulation of the construction industry of the Ukrainian economy]. Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia - Scientific works. Governance, 223 (235), 143-149 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.03.054