Peculiarities of the Renewal of Procedural Terms in Cases in Which Parties are Asylum Seekers

Olena Kalashnyk

Анотація


In this article analyzes the rights of refugees or persons who need of additional protection regarding the sustainability of family ties and family reunification in cases of recognition of asylum seekers and their family members by refugees or persons who need of additional protection by the State Migration Service of Ukraine and courts. Suggestions are made to improve the protection of rights of asylum seekers and their family members to reunite families and ensure the sustainability of family ties.

The author also provides recent research on the legal status of refugees or persons who need of additional protection. The list and analysis of the main international and national normative legal acts in the sphere of securing the rights of asylum seekers and their family members for family reunification and ensuring the sustainability of family ties are presented.

The judicial practice on cases of claims of asylum seekers in Ukraine to the State Migration Service of Ukraine for recognition as illegal and the cancellation of decisions refusing to recognize them as refugees or persons who need of additional protection are analyzed. The main problems are the observance of the rights of asylum seekers regarding the sustainability of family ties and the reunification of their families in Ukraine.

In the article analyzes that the European Court of Human Rights has taken the position of prioritizing the sustainability of family ties and family reunification in cases of recognition of the asylum seeker and his or her family as refugees. The author gives an example of the decision of the European Court of Human Rights on the topic of this article.

The author concludes that in order to solve the problems of ensuring the priority of the sustainability of family ties and reunification of the family in cases of recognition of the asylum seeker and his family as refugees, courts of Ukraine should apply the positive practice of the European Court of Human Rights. The article describes cases of restrictions on ensuring the sustainability of family ties and restrictions on the right of reunification of family of asylum seekers in Ukraine.


Ключові слова


the rights of refugees, procedural time limit, asylum seeker, lawsuit for recognition as illegal and annulment of the decision, European Court of Human Rights.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Honcharenko, O. A. (2005). Status bizhentsia v mizhnarodnomu pravi [Refugee status in international law]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.11. Kharkiv. [in Ukrainian].

Pro bizhentsiv ta osib, yaki potrebuiut dodatkovoho abo tymchasovoho zakhystu [About refugees and persons in need of additional or temporary protection]: Zakon Ukrainy vid 08 lypnia 2011 roku № 3671-VI. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 [in Ukrainian].

Pro Yedynyi derzhavnyi demohrafichnyi reiestr ta dokumenty, shcho pidtverdzhuiut hromadianstvo Ukrainy, posvidchuiut osobu chy yii spetsialnyi status [About the Unified State Demographic Register and documents confirming the citizenship of Ukraine, certifying the person or his special status]: Zakon Ukrainy vid 20 lystopada 2012 roku № 5492-VI.Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine.Retrieved fromhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17 [in Ukrainian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine.2005, № 35-36, № 37, 446. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Pravyl rozghliadu zaiav ta oformlennia dokumentiv, neobkhidnykh dlia vyrishennia pytannia pro vyznannia bizhentsem abo osoboiu, yaka potrebuie dodatkovoho zakhystu, vtratu i pozbavlennia statusu bizhentsia ta dodatkovoho zakhystu i skasuvannia rishennia pro vyznannia osoby bizhentsem abo osoboiu, yaka potrebuie dodatkovoho zakhystu [Approving the Rules for Examining Applications and Issuing Documents Needed to Resolve the Issue of Refugee or Person Requiring Additional Protection]: Nakaz MVS Ukrainy vid 07.09.2011 № 649.Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-11[in Ukrainian].

Zaxarov, Ye. (2014). GO "Xarkivska pravozaxysna grupa. Vybrani rishennia Yevropejskogo sudu z prav lyudynyshhodo Ukrajiny [Selected decisions of the European Court of Human Rights concerning Ukraine]. Kharkiv [in Ukrainian].

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Civil Procedure of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine.2004, № 40-41, 42,492. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15[in Ukrainian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] 1950 roku, ratyfikovana Zakonom Ukrainy № 475/97-VR vid 17 lypnia 1997 roku Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine.Retrieved fromhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 roku / Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Pravo na spravedlyvyi sud: praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny shchodo Ukrainy [The Right to a Fair Trial: the Practice of the European Court of Human Rights on Ukraine]. Sait Ministerstva yustytsii Ukrainy. Retrieved fromhttp://old.minjust.gov.ua/7474 [in Ukrainian].

Posibnyk zi statti 6 Pravo na spravedlyvyi sud (Tsyvilna chastyna) Rada Yevropy [Article 6 Handbook Right to a fair trial (Civilian part) Council of Europe]. Yevropeiskyi sud z prav liudyny, 2013. Retrieved fromhttps://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_UKR.pdf [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.03.041