Civil justice as a guarantee of law and order in the state

Viktor Savenko

Анотація


The theoretical features of the formation of civil justice and its influence on the rule of law in civil society are disclosed; analyzed theories of the origin of the rule of law and argued the mechanisms of formation of the rule of law through a synthesis of legal values and legal norms; The possibilities and ways of influence of legal culture and legal awareness on the formation of law and order in the state are described.


Ключові слова


legal consciousness, society, legality, legal culture, legal system

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zaliubovska, I. K. (2002). Parlamentskyi kontrol za diialnistiu orhaniv vykonavchoi vlady yak zasib zabezpechennia zakonnosti u sferi derzhavnoho upravlinnia : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.02. [Parliamentary control over the jurisdiction of the bodies of the vested authority as a security of legitimacy in the sphere of sovereign administration: abstract. dis. ... cand. legal Sciences: 12.00.02.]. Odesa [in Ukrainian].

Kozenko, Yu. O. (2011). K voprosu o demarkatsyy mekhanyzmov pravovoho vlyianyia y pravovoho rehulyrovanyia [On the issue of demarcation of mechanisms of legal influence and legal regulation]. Problemyi zakonnosty - Problems of legality,116, 233–238. [in Ukrainian].

Alekseev, V.P., Pershits, A.I. (2001). Istoriya pervobyitnogo obschestva [ The history of primitive society]. Moskva: Vyisshaya shkola [in Russian].

Homishin, І. YU. (2014). Rol pravovoї kulturi u zabezpechennі poryadku u suspіlstvі [The role of legal culture in secured order in suspension]. Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtehnіka". Yurydychnі nauky - Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Law, 810, 105-109. [in Ukrainian].

Arabadji, N. B. (2013).Pravovij poriadok yak tsіnnіst: zagalnoteoretichne doslіdjennya: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.01 [Legal order as value: a general theoretical study: author. dis. ... cand. of legal sciences: 12.00.01]. Odesa [in Ukrainian].

Parsons, T. O. (2002). O sotsialnyh sistemah [About social systems]. Moskva: Akademicheskiy proekt [in Russia].

Stupak, A. L. (2011). Sotsіalniy poryadok yak neobhіdna umova stabіlnostі suspіlnih vіdnosin [Social order as a necessary for the stability of suspension of the relationship]. Derjava і pravo, 51, 115–120. [in Ukrainian].

Panarіna, N. (2008). Pravo yak normativna osnova formuvannya pravoporyadku: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.01[Law as a normative basis for the formation of law order: abstract. dis. ... cand. legal sciences: 12.00.01]. Kharkіv [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.03.019