The State and Ways of Improving the Implementation of Anti-Corruption Policy of Ukraine

Bohdan Prokopiv

Анотація


The conceptual foundations of the national anti-corruption policy of Ukraine are analyzed. The process of formation and development of national anti-corruption policyis characterized. The criteria for evaluating the effectiveness of anticorruption policy are studied. It is determined that the effectiveness of the national policy of prevention and counteraction of corruption in Ukraine, apart from the availability of appropriate political will, requires proper legislative support, the formation of an effective system of state bodies, ensuring proper coordination of anticorruption policies, preventive measures for the prevention of corruption and overcoming them.


Ключові слова


national anti-corruption policy, public administration, corruption, criteria of effectiveness of anticorruption policy

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Demyanchuk, V.A. (2017). Dyskusiyni aspekty otsinky efektyvnosti antykoruptsiynoyi polityky Ukrayiny [Discussion aspects of anticorruption policy evaluation of Ukraine]. Prykarpatskyy yurydychnyy visnyk – Precarpathian Legal Bulletin. (issue 6(2)), (pp. 17–20) [in Ukrainain].

Dyachenko, O.P. (2017). Implementatsiya zarubizhnoho dosvidu shchodo formuvannya antykoruptsiynoyi polityky Ukrayiny [Implementation of foreign experience in the formation of anticorruption policy of Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid - Investments: practice and experience. №(17), (pp. 17–20) [in Ukrainian].

Lalayan, K. D. (2011). Zarubezhnyy opyt protyvodeystvyya korruptsyy [Foreign Experience in Countering Corruption]. Nalohovaya polytyka y praktyka – Tax Policy and Practice. (7 (103)), (pp. 40–44) [in Russian].

Novak, A. (2017). Natsionalna antykoruptsiyna polityka: osoblyvosti ta osnovni chynnyky rozvytku v umovakh suchasnoho derzhavotvorennya [National anti-corruption policy: peculiarities and main factors of development in the conditions of modern state formation] Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya – State administration and local self-government. (issue 3), (pp. 62–66) [in Ukrainian].

Novak, A. (2018). Formuvannya ta realizatsiya natsionalnoyi antykoruptsiynoyi polityky v umovakh hlobalizatsiyi: suchasni vyklyky [Formation and implementation of national anti-corruption policy in the conditions of globalization: modern challenges]. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya – Public administration and local government. (issue 2), (pp. 35–41) [in Ukrainian].

Tinkov, A.L. Osoblyvosti protydiyi politychniy koruptsiyi v krayinakh YES [Features of counteracting political corruption in EU countries]. http://academy.gov.ua Retrieved from http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Tinkov.pdf [in Ukrainian].

Trepak V. (2016). Systema zakhodiv antykoruptsiynoyi diyalnosti u rozvynutykh krayinakh svitu [System of measures of anti-corruption activity in the developed countries of the world]. Publichne pravo - Public law. (1), (pp. 193–201) [in Ukrainian].

Yak Ukrayina borotymetsya z koruptsiyeyu protyahom nastupnykh 3-kh rokiv [How Ukraine will fight corruption over the next 3 years]. http://yur-gazeta.com. Retrieved from http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-ukrayina-borotimetsya-z-korupcieyu-protyagom-nastupnih-3h-rokiv.html [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.01.152