Differences between group breach of public order and violation of the order of organizing and conducting meetings, rallies, street processions and demonstrations

Roman Oliynychuk

Анотація


The group breach of public order and violation of the order of organization and holding of meetings, rallies, street trips and demonstrations are considered. The views of scholars on the legal categories concerning the delimitation of these offenses are analyzed. The scientific positions on the differences between the violation of the order of organization and holding of meetings, rallies, street marches and demonstrations and group breachof public order are highlighted. The author’s conclusion about the difference of the syllables of investigated offenses is made.


Ключові слова


administrative offense, crime, signs, public order, group breach of public order

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kuznetsov, V. V., Shakun, V. I. (2007). Zlochyny proty hromadskoho poriadku ta moralnosti [Offenses against public order and morality]. [in Ukrainian].

Kopotun, I. M. (2008). Hromadskyi poriadok yak ob’iekt kryminalno-pravovoi okhorony [Public order as an object of criminal law protection]. Kyiv: [in Ukrainian].

Zinchenko, O. I., & Tiutiuhin, V. I. (2010). Odynychni zlochyny: poniattia, vydy, kvalifikatsiia [Single crimes: concepts, types, qualifications]. Kharkiv : "Finn" [in Ukrainian].

Kobrusyeva, YE. A. (2014). Vidpovidalʹnistʹ za pereshkodzhannya provedennyu myrnykh zibranʹ [Responsibility for preventing the holding of peaceful gatherings] Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary on the Criminal Code of Ukraine]. (n.d.). pravoznavec.com.ua. Retrieved from http://www.pravoznavec.com.ua/books/162/12622/28/#chapter [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyy komentar do Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Scientific and practical commentary to the Code of Administrative Offenses of Ukraine]. (n.d.). jurists.org.ua. Retrieved from http://jurists.org.ua/administrative-law/7131-naukovo-praktichniy-komentar-do-st-185-1-kodeksu-proadmnstrativn-pravoporushennya-ukrayini.html [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-bp [in Ukrainian].

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhen chastyny pyatoyi statti 21 Zakonu Ukrayiny "Pro svobodu sovisti ta relihiyni orhanizatsiyi" (sprava pro zavchasne spovishchennya pro provedennya publichnykh bohosluzhinʹ, relihiynykh obryadiv, tseremoniy ta protsesiy) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of part five of Article 21 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" (the case of an early notification of the conduct of public worship, religious ceremonies, ceremonies and processions)]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16 [in Ukrainian].

Shcho oznachaye rishennya Konstytutsiynoho Sudu pro myrni zibrannya? [What does the Constitutional Court hold about peaceful gatherings?]. (n.d.). mvasin.org.ua. Retrieved from https://mvasin.org.ua/2016/09/1312 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.01.136