The course for the contract termination: the theoretical and practical peculiarities

Yuliia Trufanova

Анотація


The theoretical and practical peculiarities of the course for the contract termination are developed. It is shown that the dominant qualification feature of the course for the contract termination is their dividing into the subjective and objective one


Ключові слова


termination of the contract, termination of the obligation, rescission of the contract, repudiation of the contract.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bakhriieva, Z. P. (2013). Termination of obligations and contract on civil legislation of the Russian Federation and Ukraine [Prekrashcheniye obyazatel›stva i dogovora po grazhdanskomu zakonodatel›stvu Rossiyskoy Federatsii i Ukrainy]. Yevraziyskiy yuridicheskiy zhurnal – Eurasian Juridical Journal. (7 (62)). (pp. 98 – 100). http://www.eurasialegal.info Retrieved from http://www.eurasialegal.info/index.php?option=comcontent&view= article&id=2621:2013-09-11-04-09-09&catid=2:right-of-the-countriescis&Itemid=42.

Melnychenko, N. M. (2011). Ponyattya ta zahalʹna kharakterystyka prypynennya tsyvilno-pravovykh dohovoriv. [Concept and general description of termination of civil contracts]. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho - Scientific notes of Tavria National University named after V.I.Vernadskyi. Series: Juridical sciences. (Vols. 24 (63)). (2). (pp. 345-358) [in Ukrainian].

Sklovskyi, K. I. (2013). O sootnoshenii dogovora i obyazatelstva [On the relationship of the contract and the obligation]. Vestnik grazhdanskogo prava -Herald of Civil Law. (4). (pp 4 – 18). http://www.center-bereg.ru Retrieved from http://www.center-bereg.ru/b1118.html [in Russian].

Ioffe, O. S. (1975). Obyazatelstvennoye pravo [Law of obligations]. Moscow: Juridical literature [in Russian].

Mikhno, O. І. (2007). Prypynennya dohovoru za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrayiny [Ukrayiny Termination of a contract under the civil law of Ukraine]. Naukovo-doslidnyy instytut pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva Akademiyi pravovykh nauk – Scientific and Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the Academy of Legal Sciences of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Ukrainian].

Shliundt, N. Yu. (2005). Izmeneniye i rastorzheniye dogovora arendy [Change and termination of the lease agreement]. Candidate’s thesis. Krasnodar [in Russian].

Borodovskyi, S. O. (2010). Ukladennya, zmina ta rozirvannya dohovoru u tsyvilnomu pravi Ukrayiny [Conclusion, amendment and termination of a contract in Civil Law of Ukraine]. Candidate’s thesis. D. M. Prytyka, І. V. Bulhakova (Eds.). Kyiv. http://legalexpert.in.ua Retrieved from http://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2838-283.html [in Ukrainian].

Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 r. (zi zminamy i dopovnennyamy) [Civil Code of Ukraine of 16.01.2003 (as amended)]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny - Official Herald of Ukraine (2003), (11), (pp.461) [in Ukrainian].

Hospodarskyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 roku (zi zminamy ta dopovnennyamy) [Commercial Code of Ukraine of 16.01.2003 (as amended)]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Official Herald of Ukraine (2003), (11), (pp. 462) [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.01.102