Ukrainian liberation movement in 1940-1950 : institutionalization of researches (chosen aspects)

Vasyl Ukhach

Анотація


The institutionalization processes of subjects researches of the Ukrainian liberation movement in the period of 1940–1950-ies in the context of the state policy of comorbidity and in particular the Ukrainian Institute of National Memory (created in 2006) are analyzed.


Ключові слова


institutionalization, Ukrainian independent movement, subjects of the Ukrainian liberation movement in 1940–1950, Ukrainian Institute of National Memory, the state policy of comorbidity, modern historiography.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ukhach, V.Z. (2018). Ukrainskyi instytut natsionalnoi pamiati ta yoho rol u doslidzhenni pytan ukrainskoho vyzvolnoho rukhu 40 – seredyny 50-kh rokiv XX stolittia. http://www.lex-line.com.ua Retrieved from http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2431 (data zvernennia 12.07.2018 r.); Yoho zh. Vnesok neuriadovykh naukovo-hromadskykh ustanov u doslidzhennia problematyky ukrainskoho vyzvolnoho rukhu (1939 – sered. 50-kh rr. XX st.). http://www.lex-line.com.ua Retrieved from http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2404 (data zvernennia 19.08.2018 r.) [in Ukrainian].

Patryliak, I.K. (2018). Doslidnyk vazhkykh pytan vitchyznianoi istorii [Researcher of difficult questions of national history]. http://archives.gov.ua Retrieved from http://archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_2_2017/23.pdf (data zvernennia 14.07.2018 r.) [in Ukrainian].

Mamontov, I.O. (2016) Ukrainskyi natsionalistychnyi rukh u protystoianni antydemokratychnym rezhymam u 1920-kh – 1950-kh rr.: istoryko-pravove doslidzhennia [Ukrainian nationalist movement in the struggle against anti-democratic regimes in the 1920s-1950s: historical and legal research]. Candidate’s thesis. Lviv: Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian].

Dzobak, V.V., Iliushyn, I.I., Kasianov, H.V. (2005). Orhanizatsiia ukrainskyi natsionalistiv i ukrainska povstanska armiia. Istorychni narysy [The organization of Ukrainian nationalists and the Ukrainian insurgent army. Historical Essays]. Instytut istorii Ukrainy – Institute of History of Ukraine. S.V. Kulchytskyi (Ed.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Fedorenko, V.L., Bilyi, O.V., Dromov, S.V., Shutovych, V.V. (2008) Problemy zakonodavchoho zabezpechennia reabilitatsii voiakiv Ukrainskoi povstanskoi armii, yaki postrazhdaly vid politychnykh represii radianskoi vlady [Problems of legislative provision of rehabilitation of Ukrainian insurgent army who suffered from political repressions of Soviet power]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities, 3(8), 16 [in Ukrainian].

Kuhutiak, M., Kobuta, S. (2008) Polityko-pravovi pidstavy vyznannia OUN ta UPA voiuiuchoiu storonoiu u Druhii svitovii viini [Political and legal grounds for recognition of the OUN and UPA as a warring party in the Second World War]. Halychyna – Galicia, 14, 64 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro Uriadovu komisiiu z vyvchennia diialnosti OUN-UPA" vid 12 veresnia 1997 r., № 1004 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the Government Commission for the Study of the OUN-UPA" of September 12, 1997, № 1004]. http://zakon0.rada.gov.uaRetrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1004-97-%D0%BF (data zvernennia 16.07.2018 r.) [in Ukrainian].

Kulchytskyi, S. OUN-UPA: sprava v istyni, a ne v politychnii monopolii na mynule [OUN-UPA: It’s a matter of truth, not a political monopoly on the past]. https://day.kyiv.ua Retrieved from https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/oun-upa-sprava-v-istini-ne-v-politichniy-monopoliyi-na-minule (data zvernennia 10.07.2018 r.) [in Ukrainian].

Kulchytskyi, S.V.(2000). Problema OUN–UPA: Poperednia istorychna dovidka [The problem of the OUNUPA: Historical background]. Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy – Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Promizhnyi zvit robochoi hrupy dlia pidhotovky istorychnoho vysnovku pro diialnist OUN-UPA [Interim report of the working group to prepare a historical conclusion on the activities of the OUN-UPA]. Istorychnyi vysnovok pro diialnist OUN-UPA: Poperednii variant Historical conclusion on the activities of the OUN-UPA: Previous version. (2000). Kyiv: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Hrytsenko, O. (2017) Prezydenty i pamiat. Polityka pamiati prezydentiv Ukrainy (1994-2014): pidgruntia, poslannia, realizatsiia, rezultaty [Presidents and memory. Policy of the memory of the presidents of Ukraine (1994-2014): background, message, implementation, results]. Kyiv: "K.I.S." [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.10.2006 r., № 879/2006 "Pro vsebichne vyvchennia i obiektyvne vysvitlennia diialnosti ukrainskoho vyzvolnoho rukhu ta spryiannia protsesu natsionalnoho prymyrennia" [Decree of the resident of Ukraine dated October 14, 2006, № 879/2006 "On comprehensive study and objective coverage of the activities of the Ukrainian liberation movement and promoting the process of national reconciliation".] http://zakon3.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/879/2006 (data zvernennia 29.11.2018 r.) [in Ukrainian].

Viedienieiev, D., Bystrukhin, H. (2007) Viiskova diialnist rukhu OUN ta UPA y yikh protyvnykiv u svitli norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava [Military activity of the OUN and UPA movement and their opponents in the light of the norms of international humanitarian law]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo - Entrepreneurship, economy and law. 4, 128 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu Ukrainy "Pro pravovyi status uchasnykiv borotby za nezalezhnist Ukrainy 20-90-kh rokiv XX st." vid 10.01.2008 r. [Draft Law of Ukraine "On the Legal Status of the Participants of the Struggle for the Independence of Ukraine 20-90-ies of the XX Century." Dated 10/01/2008]. http://w1.c1.rada.gov.ua Retrieved from URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31295 (data zvernennia 22.07.2018 r.) [in Ukrainian].

Zashkilniaka, L. (2009). Istorychni mify i steoretypy ta mizhnatsionalni vidnosyny v suchasnii Ukraini [Historical myths and stooretipes and interethnic relations in modern Ukraine]. NAN Ukrayiny, Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypyakevycha – National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ukrainian Studies them. I. Krypyakevich. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Ukrainskyi instytut natsionalnoi pamiati [Ukrainian Institute of National Remembrance]. http://upa.in.ua Retrieved from http://upa.in.ua/book/page_id=6/ (data zvernennia 28.09.2018 r.) [in Ukrainian].

Pro Ukrainskyi instytut natsionalnoi pamiati [About the Ukrainian Institute of National Remembrance]. www.memoru.gov.ua. Retrieved from www.memoru.gov.ua/254htm (data zvernennia 24.10.2018 r.) [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy № 400/2006 vid 17.05.2006 r. "Pro nadannia "Derzhavnomu istoryko-memorialnomu zapovidnyku "Bykivnianski mohyly" statusu natsionalnoho" [Decree of the President of Ukraine № 400/2006 dated May 17, 2006 «On the provision of the status of national" to the State Historical and Memorial Preserve "Bykovnya Graves»]. https://www.president.gov.ua Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/4002006-4226 (data zvernennia 13.11.2018 r.); Postanova Kabinetu Ministriv vid 13 chervnia 2007 r. № 820 "Pro nevidkladni zakhody shchodo podalshoho rozvytku Natsionalnoho istoryko-memorialnoho zapovidnyka "Bykivnianski mohyly" [Resolution of the Cabinet of Ministers dated June 13, 2007, № 820 "On urgent measures for the further development of the National Historical and Memorial Reserve" Bykovnyansk graves"]. http://zakon5.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/820-2007-p (data zvernennia 23.08.2018 r.) [in Ukrainian].

Papakin, H.V. (2012) Ukrainski vyzvolni zmahannia 1939-1956 rokiv: dzhereloznavchyi aspekt [Ukrainian liberation struggles of 1939-1956: source-study aspect]. Instytut istoriyi Ukrayiny, NAN Ukrayiny – Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Shapoval, Yu. (2006) Dolia yak istoriia: [vyznachni podii v istorii Ukrainy XX stolittia i rol v nykh predstavnykiv ukrainskoho politykumu] Instytut politychnykh i etnonatsionalnyi doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, Tsentr istorychnykh doslidzhen. Kyiv: Geneza, 163, 404 [in Ukrainian].

Kyrydon, A.M. (2013).. Natsionalna istorychna pamia [National Historic Memory: Dictionary of Key Terms].Kyiv: DP "NVU "Priorytety" [in Ukrainian].

Viedienieiev, D.V., Bystrukhin, H.S. (2007) "Povstanska rozvidka diie tochno y vidvazhno…". [Insurgent intelligence operates precisely and courageously ... "]. Dokumentalna spadshchyna pidrozdiliv spetsialnoho pryznachennia Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv ta Ukrainskoi povstanskoi armii. 1940-1950-ti roky- Documentary heritage of the special units of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army. 1940-1950s Kyiv: "K.I.S." [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro utvorennia Ukrainskoho instytutu natsionalnoi pamiati" vid 12.01.2011 r., № 8. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the Establishment of the Ukrainian Institute of National Memory" dated January 12, 2011, №8.] http://zakon2.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8-2011-p (data zvernennia 24.09.2018 r.) [in Ukrainian].

V Instytuti natsionalnoi pamiati nove kerivnytstvo [In the Institute of National Remembrance a new leadership].http://www.istpravda.com.ua Retrieved from http://www.istpravda.com.ua/short/2014/03/26/142108/ (data zvernennia 06.08.2018 r.) [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Deiaki pytannia Ukrainskoho instytutu natsionalnoi pamiati" vid 12 lystopada 2014 r., № 684. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some Issues of the Ukrainian Institute of National Remembrance" dated November 12, 2014, № 684]. http://zakon3.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-p (data zvernennia 18.10.2018 r.) [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Polozhennia pro Ukrainskyi instytut natsionalnoi pamiati" vid 12 lystopada 2014 r., № 684. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Regulations on the Ukrainian Institute of National Remembrance" dated November 12, 2014, № 684.]. http://zakon3.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-p (data zvernennia 30.11.2018 r.) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zminy do statti 6 Zakonu Ukrainy "Pro status veteraniv viiny, harantii yikh sotsialnoho zakhystu" shchodo posylennia sotsialnoho zakhystu uchasnykiv borotby za nezalezhnist Ukrainy u XX stolitti", № 2640-VIII vid 06.12.2018 r. [Law of Ukraine "On Amendments to Article 6 of the Law of Ukraine" On the Status of War Veterans, Guarantees of Their Social Protection "in relation to strengthening social protection of participants in the struggle for Ukraine’s independence in the XX century", №. 2640-VIII dated 06.12.2018. ]https://zakon.rada.gov.ua Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2640-19 (data zvernennia 19.02.2019 r.).
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.01.035