Law as a means ofthe formation of legal globalization and legal awareness in civil society

Viktor Savenko

Анотація


This article researches the features of formation of legal awareness of citizens in a civil society; the interdependence and interinfluence of law, legal awareness and legal culture have been analysed; modern concepts of legal awareness have been studied; the fundamental principles of formation of legal awareness in terms of legal harmonisation of modern Ukrainian society have been researched.


Ключові слова


law,legal outllook, legal awareness, legal culture, legal system

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Korobka V. N. (2008) Pravovoe myrovozzrenye : [v 2 ch.]. Ch. 1 : Stanovlenye y razvytye. [Legal world view: [in 2 hours]. Part 1: Formation and development]. Donetsk : Donets. yuryd. yn-t Luhan. hos. un-ta vnutr. del ym. E. A. Dydorenko [in Ukrainian].

Korobka, V. N. (2010) Pravovoe myrovozzrenye : [v 2 ch.]. Ch. 2 : Pryroda, mesto y rol v mekhanyzme pravovoho rehulyrovanyia, znachenye dlia pravovoi polytyky sovremennoho sotsyalno-demokratycheskoho hosudarstva. [Legal world view: [in 2 hours]. Part 2: Nature, place and role in the mechanism of legal regulation, importance for the legal policy of the modern social-democratic state]. Donetsk : Donets. yuryd. yn-t Luhan. hos. un-ta vnutr. del ym. E. A. Dydorenko [in Ukrainian].

Bachynskyi, T. V. (2013) Formuvannia osnov pravovoho svitohliadu z pravovoi kultury shkilnoi molodi (filosofsko-pravovyi vymir) [Formation of the foundations of legal world outlook on the legal culture of school youth (philosophical and legal dimension)] Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Savenko, V. (2014) Vplyv zakonu na formuvannia pravosvidomosti liudyny u hromadianskomu suspilstvi. [Influence of the law on the formation of human justice in civil society]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Herald of Kherson State University. Series: Judicial science. Kherson [in Ukrainian].

Rabynovych, P., Bachynskyi, T. (2014) Pravovyi svitohliad (sotsialno-pryrodna interpretatsiia). [Legal worldview (social and natural interpretation)]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine Kyiv [in Ukrainian].

Korobka V. M. (2010) Pravovyi svitohliad i blyzki do noho mentalni fenomeny: porivnialno-pravovyi analiz na osnovi spivvidnoshennia. [Legal world outlook and related mental phenomena: a comparative legal analysis based on the ratio]. Pravo i suspilstvo – Law and society. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Maksymov, S. I.(2002) Struktura pravovoi realnosti: fenomenolohichnyi analiz. [Structure of legal reality: phenomenological analysis]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy - Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Kahan, M. S. (1997) Fylosofskaia teoryia tsennosty. [The philosophical theory of value.]. Sankt-Peterbúrh: Lybrokom [in Russian].

Marchenko, M. N. Deriabyna E. M. (2004) Pravovedenye. [Jurisprudence]. Moskva: Prospekt [in Russi,a].10. Rohova, T. A. Napreenko A. A. (1999) Obshchestvo. Hosudarstvo. Pravo. [Society. State. Law]. Samara : Yzd-vo Samar. hos. un-ta, [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.01.023