Understanding of law as a scientific problem: some trends of the modern stage of research

Liliia Ryabovol

Анотація


The following directions of the study of the understanding of law at the present stage are established: active and thorough development of this problem by specialists from different fields of knowledge; conducting research on the basis of methodological pluralism; review the potential of the category of the understanding of law for solving the problems of legal theory and practice; general human focus research


Ключові слова


understanding of law, law, research, trends, theory of law, philosophy of law

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Alekseev, S. S. (1995). Teoryya prava [Theory of law]. Moscow: Yzdatelstvo BEK [in Russian].

Gudyma, D. (2007). Prava lyudyny: dosvid doslidzhennya z pozyciyi socialno-antropologichnogo pidxodu [Human rights: research experience from the standpoint of socio-anthropological approach]. Antropologiya prava: filosofskyj ta yurydychnyj vymiry (stan, problemy, perspektyvy) – Anthropology of law: philosophical and legal dimensions (state, problems, perspectives). Lviv: Kraj [in Ukrainian].

Dudash, T. (2007). Pravorozuminnya: antropolohichna sutnist [Legal Understanding: Anthropological Essence]. Antropolohiya prava: filosofskyy ta yurydychnyy vymiry (stan, problemy, perspektyvy) – Anthropology of law: philosophical and legal dimensions (state, problems, perspectives. Lviv: Kraj [in Ukrainian].

Zavalnyuk, V. V. (2009). Rol yurydychnoyi antropolohiyi u suchasnomu pravovomu rozvytku [The role of legal anthropology in modern legal development]. Aktualni problemy derzhavy i prava – Actual problems of state and law. (isuue 47), (pp. 309–312) [in Ukrainian].

Kalynyn, S. (2007). Problemy antropolohyy prava v kontekste kryzysa zapadnoho pravoponymanyya [Problems of anthropology of law in the context of the crisis of Western law-making]. Antropolohiya prava: filosofsʹkyy ta yurydychnyy vymiry (stan, problemy, perspektyvy) – Anthropology of law: philosophical and legal dimensions (state, problems, perspectives). Lviv: Kraj [in Russian].

Kelman, M. S. (2013). Metodolohiya suchasnoho pravoznavstva: stanovlennya ta osnovni napryamy rozvytku [Methodology of modern jurisprudence: formation and main directions of development]. Extended abstact of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kozyubra, M. (2010). Pravorozuminnya: ponyattya, typy ta rivni. [Legal Understanding: Concepts, Types, and Levels]. Pravo Ukrayiny – The law of Ukraine. (4), (pp. 10–210) [in Ukrainian].

Kuchuk, A. M. (2013). Fenomen pravovoho politsentryzmu: zahalnoteoretychnyy i metodolohichnyy aspekty [The phenomenon of legal polycentrism: general theoretical and methodological aspects]. Extended abstact of Doctor’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Lukyanova, G. Yu. (2013). Komplementarno-tsilisna kontseptsiya pravorozuminnya (aspekty zahalnoyi teoriyi) [Complementary-holistic concept of legal thinking (aspects of general theory)]. Extended abstact of candidate’s thesis.Lviv [in Ukrainian].

Lukyanova, G. Yu. (2015). Pravorozuminnya yak kategoriya doktrynalnoyi pravosvidomosti [Legal Understanding as a Category of Doctrinal Consciousness]. Naukovyj visnyk Xersonskogo derzhavnogo universytetu – Scientific Herald of Kherson State University. Series: Law Sciences. (issue 6), (Vols. 1), (pp. 19–22) [in Ukrainian].

Luczkyj, R. P. (2017). Teoretyko-pravovi zasady formuvannya ta rozvytku suchasnoho pozytyvnoho prava [Theoretical and legal principles of formation and development of modern positive law]. Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Nesynova, S. V., Palyeyeva, Yu. S. (2013). Henezys rozvytku vchen pro pravo i pravorozuminnya: istoriya i suchasnist [The Genesis of the Development of Laws and Laws: History and Modernity]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific herald of Uzhgorod National University. Series: Law. (part 1), (issue 23), (Vols. 1), (pp. 64–67) [in Ukrainian].

Oborotov, Yu. (2010). Pravorozuminnya yak aksiomatychne nachalo (postulat) prava [Understanding as an axiomatic principle (postulate) of law]. Pravo Ukrayiny – The law of Ukraine. (4), (pp. 49-55). [in Ukrainian].

Plavych, V. P. (2011). Fenomen prava yak sotsiorehulyator i model pravovoyi diysnosti [The phenomenon of law as a socio-regulator and a model of legal reality]. Chasopys Kyyivskoho universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law. (1), (pp. 9–13). [in Ukrainian].

Pravorozuminnya – fundament yurydychnoyi nauky ta praktyky: Intervyu doktora yurydychnykh nauk, profesora, akademika NAPrN Ukrayiny Petra Rabinovycha – holovnomu redaktorovi zhurnalu "Pravo Ukrayiny", doktoru yurydychnykh nauk, profesoru, akademiku NAPrN Ukrayiny Oleksandru Svyatotskomu [Legal Understanding – The Foundation of Legal Science and Practice: An Interview with Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Petr Rabinovich – Editor-in-Chief of the Law of Ukraine Magazine, Doctor of Law, Professor, and Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Oleksandr Sviatotsky]. Pravo Ukrayiny - The law of Ukraine. (2010), (4), (4-10) [in Ukrainian].

Ryabovol, L. T. (2019). Pravorozuminnya yak kategoriya yurydychnoyi nauky [Legal understanding as a category of legal science]. Porivnyalno-analitychne pravo – Comparative and analytical law. (5), (pp. 47–50). http://pap.in.ua Retrieved from http://pap.in.ua/5_2018/11.pdf [in Ukrainian].

Sytar, I. (2014). Pravorozuminnya yak metodologichnyj instrumentarij akulturacijnyx procesiv (u konteksti klasyfikaciyi pravovyx system) [Legal Understanding as a Methodological Toolkit for Acculturation Processes (in the Context of the Classification of Legal Systems)]. Natsionalnyy yurydychnyy zhurnal: teoriya i praktyka – National Law Journal: theory and practice. 40-43. [in Ukrainian].

Shelestov, K. O. (2010). Dominuyuche pravorozuminnya u funkcionuvanni pravovyx system [Dominant legal thinking in the functioning of legal systems ]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu. S. (2003). Aktualni problemy filosofiyi prava. [Actual problems of the philosophy of law]. Problemy filosofiyi prava – Problems of the philosophy of law. (Vols. 1), (pp. 7-9) [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.01.017