The informational security of ukraine: legal guarantee and reality of providing

Andrii Hrubinko

Анотація


In the article the peculiarities of legal guarantee of the informational security of Ukraine in the conditions of modern challenges and threats (first of all, the hybrid war of Russia v. Ukraine) are analyzed. Practical aspects and problems of providing of the informational security of Ukraine are revealed.


Ключові слова


informational security, Ukraine, legal guarantees, legislation, hybrid war

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Nishchymenko, O.A. (2016). Informatsiyna bezpeka Ukrayiny na suchasnomu etapi rozvytku derzhavy i suspilstva [Information security of Ukraine at the present stage of development of the state and society]. Nashe parvo - Our right, (1), (pp. 17–23) [in Ukrainain].

Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 (iz zminamy) [The Constitution of Ukraine dated June 28, 1996 (as amended)]. (1996). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny - Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. (30, (pp. 141) [in Ukrainain].

Zakon Ukrayiny "Pro natsionalne bezpeke Ukrayiny" : № 2469-VIII vid 21.06.2018 [Law of Ukraine «On National Security of Ukraine» № 2469-VIIIІ dated June 21, 2018]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. (31), (pp. 241) [in Ukrainain].

Zakon Ukrayiny "Pro informatsiyu" : № 2657-KHII vid 02.10.1993 [Law of Ukraine «About information»: № 2657-XII dated 02.10.1993]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny - Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. (48), (pp. 650) [in Ukrainain].

Zakon Ukrayiny "Pro Sluzhbu Bezpeky Ukrayiny" : № 2229-KHII vid 25.03.1992 [Law of Ukraine "On the Security Service of Ukraine" : № 2229-XII of March 25, 1992]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny - Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. (27), (pp. 382) [in Ukrainain].

Lytvynenko, O. (2017). Informatsiyna skladova u suchasniy hibrydniy viyni proty Ukrayiny: vyklyky y zahrozy [Information Component in the Modern Hybrid War Against Ukraine: Challenges and Threats]. Ukrayinoznavchyy almanakh - Ukrainian Studies Almanac. (issue 19), (pp. 171-174) [in Ukrainain].

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 26 travnya 2015 roku № 287/2015 "Pro vvedennnya v diyu rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny" vid 6 travnya 2015 roku "Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny" [Decree of the President of Ukraine dated May 26, 2015 № 287/2015 "On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine" dated May 6, 2015 "On the Strategy of National Security of Ukraine"]. http://zakon3.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 [in Ukrainain].

Kurban ,O.V. (2017). Informatsiyne suprovodzhennya rosiyskoyi hibrydnoyi ahresiyi na Donbasi (2014–2016) [Information support of Russian hybrid aggression on the Donbass (2014-2016)]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya - Library Science. Documentation. Informology (2), (pp. 66-73) [in Ukrainain].

Zhayvoronok, O.I. (2018). Suchasni zahrozy informatsiynoho teroryzmu v umovakh hibrydnoyi viyny Rosiyi proty Ukrayiny [Modern threats of informational terrorism in the context of the hybrid war against Russia]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok - Public administration: improvement and development. (4), (pp. 1-5) [in Ukrainain].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.01.005