Bodies of the State fiscal service of Ukraine as a subject of information legal relations

Nataliia Lytvyn

Анотація


The subjects of information legal relations are investigated in the scientific article. The authorities of the State Fiscal Service of Ukraine (next – SFS of Ukraine) as a subject of information legal relations are separately considered. It is noted that the participation of the subjects of power authorities in information legal relations has its peculiarities, the main of which is the fact that the main prerequisite for the participation of such a subject in the information legal relationship is his competence.

Ключові слова


the State Fiscal Service of Ukraine, information, information relations, the subjects of information legal relations.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Rekunenko, T. O. (2012). Administratyvno-pravovi zasady upravlinnya informatsiynymy resursamy orhaniv Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny [The administrative and legal principles of management of information resources of the bodies of the State Tax Service of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [In Ukrainian].

Pro informatsiyu. Zakon Ukrayiny [About information: Law of Ukraine]. (02 of October, 1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]. (06 of July, 2005). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Kontseptsiya zakhystu informatsiyi v ODPS Ukrayiny, zatverdzhena Nakazom Derzhavnoyi podatkovoyi administratsiyi Ukrayiny [The concept of information protection in the ODPS of Ukraine, approved by the Order of the State Tax Administration of Ukraine]. (14 of October, 2006). (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://mk.sfs.gov.ua/data/files/172055 [in Ukrainian].

Polozhennya pro Derzhavnu fiskalʹnu sluzhbu Ukrayiny, zatverdzheno Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny [The Regulations on the State Fiscal Service of Ukraine, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (21 of May, 2014). (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/236-2014-%D0%BF [in Ukrainian].

Moroz, D. O. (2016). Administratyvno-pravovi zasady diyalʹnosti podatkovoyi militsiyi yak subʺyekta informatsiynykh vidnosyn v Ukrayini Irpinʹ [The administrative and legal principles of the activity of the tax militia as a subject of information relations in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Ukrainian].

Bambizov, Ye. (2017). Derzhavna fiskalʹna sluzhba Ukrayiny yak subʺyekt informatsiynykh vidnosyn. [State fiscal service of Ukraine as a subject of information relations]. Aktualʹni problemy derzhavy i prava: zb. nauk. pr. – Actual problems of state and law: Sb. sciences Odessa Ave. Odesa: Vydavnychyy dim "Helʹvetyka", 78, 3 – 8 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2018.03.053