Application of the principle of rule of law in the practice of the European court of human rights

Andrii Hrubinko, Iryna Halashyn

Анотація


Taking into account the developments of modern domestic and foreign science, the problems of application the rule of law the European Court of Human Rights principle in practice of the European Court of Human Rights. The theoretical and legal analysis of problems of application the practice by domestic is carried out and ways of solving the problem are proposed.

Ключові слова


the rule of law, the Constitution of Ukraine, the law, the European Union, the Convention.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konstitutsiya Ukrainy vid 28 chervnya 1996 [The Constitution of Ukraine]. (1996, June 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Konventsiya pro zakhyst prav ljudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 4 lypnya 1950 [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms from November 4, 1950. Uryadovy Courier – Government Courier, 2010, p. 215 [in Ukrainian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: stanom na 25 sichnya 2018 roku [Code of Administrative Justice of Ukraine] (2018, January 25) (2018). Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro sudoustrii ta status suddiv" [The Law of Ukraine "On the Judiciary and Status of Judges"]. (n.d.) Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro vykonannia ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu prav liudyny" vid 23 ljutoho 2006 [The Law of Ukraine "On the implementation of the decisions and application of the European Court of Human Rights practice"]. (n.d.) Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 [in Ukrainian].

Yevropejskyi sus z prav ljudyny. Rishennja. Sprava "Mikhayljuk ta Petrov protu Ukrajiny". Zayava 11932/02. Strasbyrh, 10 hrudnya 2009 roku [ European Court of Human Rights. Decision. Case "Mikhailuk and Petrov v. Ukraine". Statement 11932/02. Strasbourg, December 10, 2009]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/974_500 [in Ukrainian].

Yevropejskyi sus z prav ljudyny. Rishennja. Sprava "Khristov protu Ukrajiny". Zayava 24465/04. Strasbyrh, 10 ljutoho 2009 roku [ European Court of Human Rights. Decision. Case "Khristov v. Ukraine". Statement 24465/04. Strasbourg, February 10, 2009]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_443 [in Ukrainian].

Averianov, V. & Bondarenko, I. & Zakharov, Ye. (2006). Posylennia spivpratsi mizh Ukrainoiu ta YeS shchodo utverdzhennia verkhovenstna prava v Ukraini [Strengthening cooperation between Ukraine and the EU on the establishment of the rule of law in Ukraine]: Analitychna dopovid ta rekomendatsii. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Pukhtetska, A. (2010). Pryntsyp verkhovenstva prava : suchasni ievropeiski doktryny iak oriientyr dlia reformuvannia natsionalnoho zakonodavstva [Principle of the rule of law: modern European doctrines as a benchmark for reforming national legislation]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3 [in Ukrainian].

Dicey, A.V. (1982). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Classics [in English].

Judgment in the Case of Silver & Others v. The United Kingdom. Registry of the European Court of Human Rights. (n.d.) Retrieved from http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html &highligh t=Silver&sessionid=49213068&skin=hudoc-en [in English].

Reshenie "Klass protiv Federativnoi Respubliki Hermanii" ot 6 sentyabrya 1978 [Decision "Class against the Federal Republic of Germany" dated September 6, 1978]. Yevropeiskii Sud po pravam cheloveka. Izbrannye resheniya – European Court of Human Rights. Selected solutions (2001) (Vols 1), (pp. 177) [In Russian].

Resheniye "Holder protiv Soiedinnoho Korolevstva" ot 21 fevralya 1975 [Decision "Holder against the United Kingdom" dated February 21, 1975]. Yevropeiskii Sud po pravam cheloveka. Izbrannye resheniya – European Court of Human Rights. Selected solutions (2001) (Vols 1), (pp. 44) [In Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2018.03.040