Аministrative and legal aspects of protection of rights and freedom of human and citizens.

Olena Sokurenko

Анотація


This article explores the main administrative and legal means of protecting the rights and freedoms of man and citizen, analyzes the relationship concept of security and protection. The essence of administrative and legal ways of protecting human and civil rights and freedoms is determined and analyzed. It is noted that one of the main administrative and legal methods of protecting the rights and freedoms of man and citizen is the constitutional right of citizens to appeal.

Ключові слова


protection, rights of citizens, protection, administrative and legal means of protection, constitutional right of citizens to appeal.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Shemshuchenko Yu., Holosnichenko I., Dorohykh M., Fryzkyi O., Hroshovyi Yu. Napriamky reformuvannia administratyvnoho prava Ukrainy // Pravo Ukrainy. – 1998. – № 8. – S.21–24.

Alekseev S.S. Obshchaia teoryia prava. T.2. / S.S. Alekseev – M., 1981. –359s.

Novosylov V. Sposoby zashchyty prav, svobod, harantyrovanykh Konstytutsyei SSSR/V. Novoselov // Sov. yustytsyia. – 1979. –№ 18. – S.6-12.

Baru M.Y. Lychnost v sotsyalystycheskom pravovom hosudarstve./ M.Y. Baru// Sov. hosudarstvo y pravo. – 1989. – №10. – S.25-31.

Vlasenko N.A. Lychnost y sotsyalystycheskoe pravovoe hosudarstvo: pryntsypy vzaymootnoshenyi /

N. A. Vlasenko // Sov. hosudarstvo y pravo. –1990. – № 12. – S.18-86.

Bonner A.T., Kvytkyn V.T. Sudebnyi kontrol v oblasty hosudarstvennoho upravlenyia./ A.T. Bonner, V.T. Kvytkyn –M.: Yzd-vo MHU, 1973. – 111s.

Trubkynov P.Ia. Dalneishee sovershenstvovanye osnov hrazhdanskoho sudoproyzvodstva / P.Ia. Trubkynov // Osnovy hrazhdanskoho sudoproyzvodstva y razvytye hrazhdanskoho protsesualnoho zakonodatelstva v teoryy: Sb.nauch.tr./ Vsesoiuz.iuryd.zaoch. yn-t; Otv. red. M.S. Shakarian. – M., 1982. – 147 s.

Nykolaeva L.A. Teoretycheskye y praktycheskye problemy obespechenyia zakonnosty v sovetskom hosudarstvennom upravlenyy orhanamy prokuratury y suda: Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. –M. – 1973. – 24s.

Nevzghodina Ie.L.. Yurydychna sutnist predstavnytstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-suschnost-predstavitelstva.

Rabinovych P. M. Osnovni prava liudyny: poniattia, klasyfikatsii, tendentsii / P. M. Rabinovych // Ukrainskyi chasopys prav liudyny. – 1995. – № 1. – S. 14–12.

Razmietaieva Yu. S. Prava liudyny yak fundamentalna tsinnist hromadianskoho suspilstva: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 "Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen" / Razmietaieva Yuliia Serhiivna; Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. – Kh., 2009. – 20 s.
DOI: https://doi.org/10.35774/app2018.02.092