Accounting of security issues in the system of managerial risks in the activity of the head in the system of execution of punishments

Stanislav Zlyvko

Анотація


The article substantiates theoretically approaches to the issues of security in the system of managerial risks in the activity of the head in the system of execution of sentences. The existing approaches to managerial risks, as well as risk management by executives in the system of execution of sentences in the course of adoption and implementation of management tools are analyzed, and measures are recommended for optimization of this process

Ключові слова


punishment system, manager, managerial risk, safety, personnel safety, risk factors

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinsʹkoyi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. (2001). Kyiv [in Ukrainian].

Bezzubov, D. O. (2009). Pro tlumachennya "ryzykoznavstva" v yurydychniy nautsi Ukrayiny [About the interpretation of "risk studies" in the legal science of Ukraine] Derzhava i pravo – State and Law, 45, 276–277 [in Ukrainian].

Yaremenko, V., Slipushko, O. (Edt.). (2008). Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]. Kyiv: Vyd-vo "AKONIT". ( Vol. 1: A–K). S. (791) [in Ukrainian].

Bondarchuk, V. V. Ryzyk yak pravova katehoriya [Risk as a legal category]. (2013). Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law, 2. Retrieved from http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/312.pdf [in Ukrainian].

Sobolʹ, M.P. (2011). Upravlinnya ryzykamy v systemi pryynyattya ta realizatsiyi derzhavno-upravlinsʹkykh rishen [Risk management in the system of acceptance and implementation of state-management decisions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhya [in Ukrainian].

Hrechanyuk, S.K. (2010). Faktory, yaki vplyvayutʹ na orhanizatsiyu vnutrishnʹoyi vzayemodiyi strukturnykh pidrozdiliv ustanov vykonannya pokaranʹ [Factors influencing the organization of internal interaction of structural units of penitentiary institutions]. Nauka i pravookhorona – Science and law enforcement, 4, 259-265. Retrieved from http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1001/1/1009_IR.pdf [in Ukrainian].

Tkachova, O.V. (2014). Bezpeka personalu ustanov vykonannya pokaranʹ yak element rezhymu pozbavlennya voli [Security of penitentiary personnel as an element of detention]. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava - Journal of the Kyiv University of Law, 3. Retrieved from Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/Chkup_2014_3_55%20(1).pdf [in Ukrainian].

Perehudov, A. H. (1996). Ponyatye obespechenyya bezopasnosty v YTU, eho pryntsypy, zadachy y orhanyzatsyonno-pravovye osnovy (kurs lektsyy po obespechenyyu bezopasnosty, poryadka yspolnenyya y otbyvanyya nakazanyya v YTU) [The notion of security in ITU, its principles, tasks and organizational and legal bases (course of lectures on security, order of execution and serving of penalties in ITU)]. Ufa [in Ukrainian].

Pidvysotsʹkyy, R. M. (2015). Bezpeka v Derzhavniy kryminalʹno-vykonavchiy sluzhbi Ukrayiny [Safety in the State Criminal Execution Service of Ukraine]. Chasopys Akademiyi advokatury Ukrayiny – Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine, 2(27). (Vol.8). Retrieved from http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/823/787 [in Ukrainian].

Sakhnik, O. V. (2014). Profesiyno-psykholohichna pidhotovka personalu Derzhavnoyi penitentsiarnoyi sluzhby Ukrayiny yak zasib zabezpechennya yoho osobystoyi bezpeky ta nadiynosti [Professional psychological training of the personnel of the State Penitentiary Service of Ukraine as a means of ensuring his]. Yurydychna psykholohiya ta pedahohika – Legal psychology and pedagogy, 1. Retrieved from http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/710/1/sahnik_ua.pdf [in Ukrainian].

Pidvysotsʹkyy, R.M. (2016). Pravove zabezpechennya bezpeky zasudzhenykh ta personalu v ustanovakh vykonannya pokaranʹ [Legal security of convicted prisoners and staff in penitentiary institutions]. Pravo i suspilʹstvo – Law and society, 1 part 2. Retrieved from http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/1_2016/part_2/27.pdf [in Ukrainian].

Shcherbakov, A. V. 2010Teoretycheskye y orhanyzatsyonnye aspekty bezopasnosty uholovno-yspolnytelʹnoy systemy [Theoretical and organizational aspects of the security of the criminal-executive system]. Vestnyk Vladymyrskoho yurydycheskoho ynstytuta – The Bulletin of the Vladimir Institute of Law, 4, S. 50–53 [in Ukrainian].

Pro derzhavnyy zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv. Zakon Ukrayiny [On State Protection of Court Workers and Law Enforcement Bodies Law]. (1994, February 4). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny - Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 11, st.50 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Poryadku zdiysnennya zakhodiv shchodo zabezpechennya bezpeky osib, yaki trymayutʹsya v ustanovakh vykonannya pokaranʹ ta slidchykh izolyatorakh. Nakaz Ministestva yustytsiyi Ukrayiny № 1408/5 [On Approval of the Procedure for the Implementation of Measures to Ensure the Security of Persons Maintained in Penitentiary Institutions and Investigation Deputies. Order of the Ministry of Justice of Ukraine № 1408/5]. (25.04.2017) (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0299-14 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.04.074