Organizational and legal aspects of using and protection of land

Olha Zygrii

Анотація


In the work actual organizational and legal problems of use and protection of land are considered, conclusions are drawn and offers on improvement of land relations and land using systems are submitted.

Ключові слова


organizational and legal support, land, soil, land, natural conditions, land protection

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zakon Ukrainy "Pro Derzhavnyy zemelnyy kadastr": vid 7 lyp. 2011 № 3613-VI [The Law of Ukraine "On State Land Cadastre" from July 7 2011, № 3613-VI]. http://zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro derzhavnyy control za vykorystannyam ta okhoronoyu zemel": vid 16 cher. 2003, № 963-IV [The Law of Ukraine "On State Control over Use and Protection of Land" from Juny 16 2003, № 963-IV]. http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro zemleustriy": vid 22 trav. 2003, № 858 [The Law of Ukraine "On Land Management" from May 22 2003, № 858]. http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15[in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro okhoronu zemel": vid 19 cher. 2003, № 962 [The Law of Ukraine "On the Protection of Land" from Juny 19 2003, № 962]. http://zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha" : vid 25 cher. 1991, № 1264-XII [The Law of Ukraine "On the Protection of the Environment" from Juny 25 1991, № 1264-XII]. http://zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro otsinku zemel": vid 11 gryd. 2003, № 1378-IV [The Law of Ukraine "On land valuation" from December 11 2003, № 1378-IV]. http://zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro derzhavnu ekspertyzu zemlevporyadnoyi dokumentatsiyi": vid 17 ver. 2004, № 1808-IV [The Law of Ukraine "On State Examination of Land Management Documents" from September 17 2004, № 1808-IV]. http://zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 [in Ukrainian].

Zemelnyy kodeks Ukrainy № 2768-III [Land Code of Ukraine № 2768-III]. (2001, October 25). http://zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [in Ukrainian].

Infohrafika: Zminy v strukturi zemelʹnoho fondu Ukrayiny za 2015 rik [Infographics: Changes in the structure of the land fund of Ukraine for 2015]. http://land.gov.ua. Retrieved from http://land.gov.ua/infohrafika-zminy-v-strukturi-zemelnoho-fondu-ukrainy-za-2015-rik/ [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrainy. Zakon [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine(1996, June 28)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. http://zakon3.rada.gov.ua. Retrivied from http://https://www.president.gov.ua/documents/constitution [in Ukrainian].

Kulinich, P.F. (2011). Pravovi problemy okhorony i vykorystannya zemel silskohospodarskoho pryznachennya v Ukraini [Legal problems of protection and use of agricultural land in Ukraine]. Kyiv: Lohos [in Ulrainian].

Novakovskui, L. Ya. (Eds.). (2015). Natsionalna dopovid shchodo zavershennya zemelnoyi reform [National report on completion of land reform]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Ohlyad zemelnoho zakonodavstva [Review of Land Legislation]. Land Portal of Ukraine - Zemelnyy portal Ukrainy. http://zem.ua/uk/44-oglyad-zemelnogo-zakonodavstva. Retrieved from http://zem.ua/uk/44-oglyad-zemelnogo-zakonodavstva/2075-zemelnij-kodeks-ukrajini-stattya-205-206 [in Ukrainian].

Podatkovyy kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. http://zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Hetman, A.P., Shulga, M.V., Statovka, A. M. (2012). Pravove rehulyuvannya ekolohichnykh, ahrarnykh ta zemelʹnykh vidnosyn v Ukrayini: suchasnyy stan i napryamy vdoskonalennya [Legal regulation of ecological, agrarian and land relations in Ukraine: the current state and directions of perfection]. A.P. Hetman, V. Yu. Urkevich (Eds) (p. 448). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Propozytsiya [Proposal]. Holovnyy zhurnal z pytan ahrobiznesu - Main magazine on agribusiness. http://propozitsiya.com/ua. Retrieved from http:// propozitsiya.com/ua/parlamentski-sluhannya-shchodo-obigu-zemelsilgosppryznachennya [in Ukrainian].

Titarenko, T. G. (2002). Formuvannya ta realizatsiya derzhavnoyi polityky rehulyuvannya zemelnykh vidnosyn v Ukraini [Formation and realization of the state policy of regulation of land relations in Ukraine]. Candidate’s thesis. Chernihiv [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.070