The provision of housing for children-orphans and children deprived of parental care as a way of protecting their rights

Oksana Gnativ

Анотація


The article examines the practice of realization of the state housing policy of Ukraine on providing housing to orphans and children deprived of parental care carried out a review of the experience of state support in housing construction. Submitted proposals for partial improvement of living conditions of orphan children and children deprived of parental care.

Ключові слова


housing policy, housing orphans and children deprived of parental care, housing, living conditions

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konstytutsiya Ukrainy. Zakon: vid 28 cher.1996 [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine from June 28 1996].Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. http://zakon1.rada. Retrivied from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show [in Ukrainian].

Simeynyy kodeks Ukrayiny. Zakon [The Family Code of Ukraine. Law]. http://zakon4.rada.Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-16 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny "Pro zabezpechennya orhanizatsiyno-pravovykh umov sotsialnoho zakhystu ditey-syrit ta ditey, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannya": vid 13 sich 2005 № 2342-IV [The Law of Ukraine "On ensuring the organizational and legal conditions for social protection of orphans and children deprived of parental care" from January 13 2005 № 2342-IV]. http://zakon2.rada. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro okhoronu dytynstva": pryiniatyi v kvitni 2001№ 2402-III [The Law of Ukraine "On the Protection of Childhood” from April 2001 № 2402-III] http://zakon1.rada. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2402-16 [in Ukrainian].

Rishennya Kolehiyi suddiv sudovoyi palaty u tsyvilnykh spravakh Apelyatsiynoho sudu Khmelnytskoyi oblasti za spravoyu: pryiniatyi 7 berez 2013 № 2212/1512/2012 [Decision of the College of Judges of the Chamber of Criminal Cases of the Court of Appeal of the Khmelnytsky Region for the case from March 7 2013 № 2212/1512/2012]. Ofitsiynyy veb-sayt Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen - Official website The only state register of court decisions. http://www.reyestr. court. Retrieved from http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/30368844 [in Ukrainian].

Zilkovska, L. M. (2008). Problemy zakhystu prav ditey-syrit i ditey, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannya, na zhytlo [Problems of protection of the rights of orphans and children deprived of parental care for housing]. Universytetski naukovi zapysky - University scientific notes, 4, (pp.136-140) [in Ukrainian].

Koval, O. V. (2013). Derzhavni harantiyi zabezpechennya zhytlom ditey-syrit ta ditey, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannya [State guarantees of housing for orphans and children deprived of parental care]. Naukovyy visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav - Scientific herald of Lviv State University of Internal Affairs, 1, (pp. 184–192) [in Ukrainian].

Movchan, O.V. (2015). Zakhyst prava dytyny na korystuvannya zhytlom [Protecting the rights of the child to use housing]. Chasopys Akademi yi advokatury Ukrainy 3(28) - Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine, 3(28), (pp.75-80) [in Ukrainian].

Chernoluk, Yu. Yu. (2012). Problemy zberezhennya zhytlovykh ta maynovykh prav ditey-syrit ta ditey, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannya, ta shlyakhy yikh vyrishennya [Problems of preservation of residential and property rights of orphans and children deprived of parental care and ways of their solution]. Universytetski naukovi zapysky - University scientific notes, 3, (pp.67-71) [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.066