ADMINISTRATIVE ACTIVITY AS PART OF ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF UKRAINE

Serhii Hrechaniuk

Анотація


Referring to the analysis of various problems of activity of different law enforcement agencies it is necessary to start from already traditional for modern legal science issues of existence and functional affiliation of the system of law enforcement agencies. The complexity of this issue is not so much in the affiliation of a particular body to the system of law enforcement agencies, but in the dynamics of the processes of law enforcement system in general. Recently in Ukraine different structures were created. Some of them received part of functions of previously existing bodies, others - are completely new and perhaps are more relevant and more general. However, practical ability of the first and the second, on the one hand, the dynamics of law enforcement processes, new challenges of statehood, on the other hand, create the need for improvement of many aspects of functioning of law enforcement agencies.

Ключові слова


ADMINISTRATIVE ACTIVITY

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Belyakov, K. I. Deyaki pytannya informatsiynoyi polityky pravookhoronnykh orhaniv Ukrayiny u period informatyzatsiyi [Some questions of the information policy of law-enforcement bodies of Ukraine during the period of informatization]. http://www.srime-research.ru. Retrieved from http://www.srime-research.ru/library/beliakov.htm [in Ukranian].

Goyman, V. I. (1990). Pravookhranitelnyye organy v Sovetskom pravovom gosudarstve. Ponyatiye, sistema, napravleniya sovershenstvovaniya Teoreticheskiye i organizatsionno-pravovyye problemy primeneniya nakazaniya [Human rights organizations in Soviet law. Concepts, system, directions of improvement Theoretical and organizational and legal problems of application of scientific knowledge]. Ufa [in Russian].

Goyman, V. I. (1991). Pravookhranitelnyye organy v mekhanizme pravovoy gosudarstvennosti [Law-enforcement bodies in the mechanism of legal statehood] Pravovoye gosudarstvo: problemy formirovaniya. – Krasnoyarsk : vyd-vo Krasnoyarskogo universiteta [in Russian].

Piotrovskiy, V. Yu. (2003).Pravookhranitel'naya sistema v usloviyakh formirovaniya pravovogo gosudarstva v Rossii (Istoriko-pravovoy i teoretiko-pravovoy aspekty) [Law-enforcement system in the conditions of the formation of the rule of law in Russia (Historical, legal and theoretical and legal aspects)]. Candidate’s thesis [in Russian].

Zakharova, O. S., Kovalskyy, B. C., Lukomskyy, V. C. (2007). Sud, pravookhoronni ta pravozakhysni orhany Ukrainy [The court, the right of the law, the bodies of Ukraine]. V. Malyarenko (Ed.). (3rd ed., rev.). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukranian].

Burbyka, M. M. (2013). Mizhnarodnyy dosvid administratyvno-pravovoho zabezpechennya vzayemodiyi pravookhoronnykh orhaniv [International experience of administrative and legal provision of interaction of law enforcement bodies] Science and law enforcement 2(20), pp.21–25. [in Ukranian].

Melnyk, M. I. (2002).Pravookhoronni orhany ta pravookhoronna diyalnist [Law enforcement agencies and law enforcement].Kyiv : Atika [in Ukranian].

Serdyuk, I. A. (2008). Pravookhoronni vidnosyny: ponyattya, yikh osoblyvosti ta vydy [Right-brednesses are vidosyny: understand, their particularities are those species].Candidate’s thesis. Kyiv[in Ukranian].

Zahumenna, Yu. O. (2010). Pravookhoronni orhany: ponyattya, oznaky, funktsiyi, osoblyvosti diyalnosti [Law enforcement bodies: concept, features, functions, features of action]. Pravo i bezpeka - Law and Security, 3, pp.145-150 [in Ukranian].

Kuchuk, A. M. (2007). Teoretyko-pravovi zasady pravookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukraini [Theoretical and legal principles of law-enforcement activity in Ukraine]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukranian].

Tyurina, O. V. (2001). Suchasni systemy pravookhoronnykh orhaniv (porivnyalno-pravove doslidzhennya) [Modern systems of law enforcement oranges (comparative distribution of rights)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukranian].

Pikulya, T. O. (2004).Pravookhoronni orhany v mekhanizmi derzhavy Ukrayiny (teoretyko-pravovi pytannya funktsionuvannya) [Law enforcement sufferings from the mechanisms of state Ukraine (theoretical and legal issues of functioning)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukranian].

Jafarova, O. V. Sutnist ta napryamky administratyvnoyi diyalnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [The essence and direction of administrative activity of law enforcement organic Ukrainians]. http://www.pravoznavec.com.ua. Retrieved from http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/3678/%CE [in Ukranian].

Serdyuk, I. A. (2008). Pravookhoronni vidnosyny: ponyattya, yikh osoblyvosti ta vydy [L aw Enforcement Environment: Concepts, Features and Species]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukranian].

Ilchenko, O.V. Vyznachennya systemy derzhavnykh pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy ta yikh mistse v systemi orhaniv derzhavnoyi vlady [Definition of system state legal departments of Ukraine from one system or another in the system of state civil service].http://essuir.sumdu.edu.ua. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/22651/5/11iovodv.pdf [in Ukranian].

Zakon Ukrainy "Pro derzhavnyy zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv" : vid 23 hrudnya 1993 roku № 3781-XII [The Law of Ukraine On State Protection of court employees and law enforcement agencies fron December 23 1993 № 3781-XII]. (1994). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny - Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 11, p 50 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro demokratychnyy tsyvilnyy kontrol nad Voyennoyu orhanizatsiyeyu i pravookhoronnymy orhanamy derzhavy" : vid 19 chervnya 2003 roku № 975–IV [The Law of Ukraine On democratic civil control over the military and law enforcement agencies of the state from June 19 2003 № 975-IV]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy - Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 46, p. 366 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro osnovy natsionalnoyi bezpeky Ukrainy" : vid 19 chervnya 2003 roku № 964–IV [The Law of Ukraine On the fundamentals of National Security of Ukraine from June 19 2003, № 964-IV]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy - Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 39, p. 351 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.057